kostel Nanebevzetí Panny Marie

Orientovaná trojlodní bazilikální stavba s presbytářem s trojbokým závěrem a mohutnou hranolovou věží při východním průčelí. Severní boční loď dosahuje až do úrovně východního průčelí věže, jižní loď s polygonálním východním závěrem dosahuje pouze do poloviny jižního průčelí věže. V koutě mezi severní lodí a severním průčelí presbytáře se nachází sakristie, k jižnímu průčelí jižní boční lodě je přistavěna pohřební kaple Komínků z Engelhausu a do kouta mezi ní a jižní boční loď je vložena předsíň prolomená široce rozkočeným lomeným portálem s kamenným ostěním. Hranolová severní předsíň přístavěná k severnímu průčelí severní boční lodi je prolomena široce rozkročeným lomeným portálem s kamenným profilovaným ostěním, předsíň je nad podbrádkovou římsou završena konkávně tvarovaným a do hrotu vytaženým štítem. Presbytář i boční lodě jsou opatřeny opěráky s armovanými čely, presbytář dvakrát odstupněnými, završenými štítky vystupujícími z pultů, boční lodě neodstupněnými opěrnými pilíři krytými pulty. Věž s armovanými nárožími je členěna podbrádkovými kordonovými římsami, ve 3. patře jsou prolomeny pravoúhlé okenní otvory tvaru vertikálně orientovaného obdélníka s kamenným ostěním se zkosenou hranou, ve 4. patře sdruženými hrotitými okenními otvory s jeptiškovými kružbami v pravoúhlém rámu kamenného ostění, 5. patro je prolomeno dvojicemi okenních otvorů tvaru horizontálně orientovaného obdélníka s kamenným ostěním se zkosenou hranou. Věž je završena ochozem a komolým jehlanem s trojbokými arkýři lichoběžníkového průřezu završenými konkávně tvarovanými trojúhelníkovými štítky. Arkýře nesou uprostřed kruhové hodinové ciferníky a na bočních stranách jsou prolomeny otvory tvaru klíčových střílen, štítky jsou prolomeny kosočtvercovými otvory. Z komolého jehlanu vyrůstá polygonální lucerna ve spodní části prolomená obdélnými okenními otvory, v horní části otevřená půlkruhovými záklenky na kamenných pilířcích. Věž je završena polygonálním jehlanem s hrotnicí a makovicí. Hlavní loď je zaklenuta křížovou žebrovou klenbou rychlého sledu s kruhovými svorníky se znaky Pertolda z Lipé a jeho manželky Elišky z Kravař, severní boční loď je zaklenuta křížově se žebry křížícími se v talířových svornících nesoucích reliéfy s náměty hlavy sv. Jana Křtitele, znaku Ivančic a znaku pánů z Lipé, jižní boční loď je rovněž zaklenuta žebrovými křížovými klenbami, závěr oddělený vítězným obloukem je zaklenut lunetami, svorníky jsou kruhové, na svornících dvou západních polí se nachází reliéfní znaky pánů z Lipé a z Kravař. Presbytář oddělený kamenným lomeným vítězným obloukem je zaklenut plackami mezi pasy a v závěru konchou. Hlavní loď je do bočních lodí otevřena široce rozkročenými lomenými arkádami. Kruchta podklenutá valeně s výsečemi je přístupná schodištěm z jižní boční lodi a balkónem na krakorcích nesoucích reliéfní dekor volut, lastur, palmet a lvích maskaronů. Podvěží je zaklenuto valenou lomenou klenbou.