kostel Nanebevzetí Panny Marie

Orientovaná trojlodní longitudinální bazilika s dvojicí mírně předsunutých věží v západním průčelí, vestavěná do osy východního křídla ambitů. Postavena ze smíšeného zdiva. Západní dvouvěžové průčelí trojosé, střední pole mírně zasunuto mezi věže. Horizontálně je členěno patrovou a korunovými římsami na třetiny oddělující přízemí, první a druhé patro věží. Kordonová římsa je nesena pilastry s patkou a hlavicí, v ostatních patrech lesenové rámce, vystupující ze základní omítkové placky. Střední pole průčelí je mezi věžemi ukončeno trojbokým atikovým štítem lemovaným profilovanou římsou. Věže čtyřboké, ukončené osmibokými báněmi s lucernou, pokrytými mědí. Ve středu průčelí obdélný portál v pískovcovém ostění, lemovaný páskou s ušima a kapkami. Nad portálem rovná nadpražní římsa nesoucí rozeklaný segmentový profilovaný fronton. V ose frontonu hladká nika s konchou, uvnitř které je umístěna pískovcová soška P. Marie. Po obou stranách portálu jsou niky s hladkou konchou, orámované plochou šambránou. Boční portály (ve věžích) jsou pískovcové, obdélné, lemované páskou s ušima. Nad portály rovná nadpražní profilovaná římsa. Okna polokruhově zaklenuta – obdélná i půlkruhová, v jednoduchých plochých šambránách. Ve štítě segmentové okno a plochou šambránou. Omítka z velmi jemného břizolitu, vystupující články žluté, základní plochy okrové. Průčelí lodi a odsazeného, polokruhově uzavřeného presbytáře jsou členěna lesenovými rámci nesoucími profilovanou korunovou římsu. Loď je zastřešena sedlovou střechou krytou měděným plechem. Omítka štuková, barevné členění respektuje tektoniku fasád. Okna obdélná, půlkruhově zaklenutá, rámovaná hladkou plochou šambránou. V severním průčelí lodi boční vchod v obdélném kamenném ostění s páskou, ušima a kapkami. Na střeše lodi osmiboký sanktusník s bání, pokrytý měděným plechem. Kostel je trojlodní, s převýšenou hlavní lodí a odsazeným presbytářem s půlkruhovým závěrem. Po severní a jižní straně presbytáře přízemní čtvercové kaple klenuté plackou pokrytou iluzivní výmalbou. Na východní stranu presbytáře navazuje v ose kostela obdélná sakristie zaklenutá valeně se čtyřmi lunetami a štukovým zrcadlem v profilovaném rámu výrazného zvlnění. Presbytář zaklenut valeně s výsečemi. Hlavní loď je valeně klenutá, s rozměrnými výsečemi. Klenba lodi spočívá na dvojicích pilastrů s patkou a zlacenou kompozitní hlavicí, s volutami a akanty, které pokračují klenebními pasy, oddělujícími jednotlivá travé klenby. Ve výši klenební patky probíhá po celém obvodě chrámové lodi mohutná zalamovaná a mnohokrát odstupněná římsa se zubořezem, nesená hlavicemi pilastrů. Boční lodi se do lodi hlavní otevírají třemi páry valených oblouků na pilířích a jsou zaklenuty příčně valenou klenbou s lunetami. Oratoře nad bočními kaplemi zaklenuty křížovou hřebínkovou klenbou. Při západním průčelí kruchta, nesená rozměrným stlačeným obloukem valeně klenutým. Podkruchtí je zaklenuto valenou klenbou se dvěma lunetami. Obě podvěží jsou klenuta křížovou hřebínkovou klenbou. V chrámových lodích je položena originální keramická ornamentální dlažba z 19. století.