kostel Nanebevzetí Panny Marie

Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie je orientovaná gotická trojlodní bazilika se západním dvouvěžovým průčelím a dlouhým pětibokým presbytářem, který stojí v průčelí svažitého hlavního náměstí v centru historického města Chrudimi. Loď i presbytář jsou opatřené vnějším opěrným systémem. Sedlové střechy lodi i presbytáře mají shodnou výšku, ve hřebeni se uplatňuje vysoký neogotický sanktusník. Vysoký presbytář s opěrnými pilíři je z obou podélných stran obklopen přístavky v šířce bočních lodí. Boční lodi i přístavky kryjí pultové střechy. Jižní i severní vstup do bočních lodí jsou opatřené otevřenými předsíněmi s s obkročnými klenbami. E x t e r i é r : Hlavní (západní) průčelí : regotizované, pískovcové, členěno třemi průběžnými římsami na vodorovné pásy. Je rozděleno na boční věže a vstupní část tvořenou mezivěžím. Na nároží a mezi vežemi a střední částí jsou hranolové opěrné pilíře. V průčelí dvou předních pilířů nad 1. římsou jsou sochy na konzolách pod baldachýnem. Na pilířem pod a nad sochami jsou slepé kružbové panely. Pás pod 1. (spodní) římsou : věže : sochy ve výklenku na konzole pod baldachýnem. Vstupní část : kamenný portál, sedlový s bohatou profilací (sloupky s hlavicemi, hrotité oblouky, v tympanonu P. Marie v mandorle, po stranách klečí andělé, nad portálem vimperk s psedogot. kraby, završený kapustovou hlavicí, po stranách fiály, rovněž s kapustovou hlavicí. Ve středu vimperku je menší rozetové okno. Pás pod 2. římsou : věže - menší úzké 1 dílné hrotité okénko s jeptiškou. Vstupní část : vysoké 4 dílné hrotiét okénko s kružbou, pod oknem a římsou slepý panel (čtřlist), nad oknem znak orlice. Pás pod 3. římsou : věže - dvou dílné okno s kružbou : hmota věží se osamostatňuje. Dvě dvoudílná sdružená okna s kružbou. Stěna je ukončena střešní římsou s kružbami ve vlysu, V nároží jsou malé věžičky na konzolách, s jehlanc. polygon. stříškami s makovicemi. Střecha vlastní věže má tvar polygon. jehlance, s makovicí a křížem. Střední část s trojúhel. štítem se slepou kružbou, na střední ose socha. Na konzole pod baldachýnem, štít je završen kamenným křížem. Pův. je jen velké střední okno (mimo, kružbu, ta je gotická), dolní obdélná okénka ve věžích a hrotitá okénka ve 3. patře věží. Pův. věže byly vyšší, osmimi boké. Před vstupem je předloženo široké schodiště (pův. zde byla balustráda a za ní stály sochy světců - dnes v parku u sv. Michala ). Severní průčelí : jednodušší než západní. Věž hladká, 4. pás - viz. záp. průčelí. K nároží věže je přiložena polygon. věžice schodišťová. Lodě mají 4 osy v bočních průčelích. Mezi osami jsou opěrné pilíře hranolové. K 2. ose boční lodi je představěna předsíňka s třídílnou obkročnou klenbou žebrovou na pilířích a konzolách. Klenba sklenuta na pilíř hranolově završený tordovaným sloupkem, s fiálou a kapustovu hlavicí. Do schodišťové věžice je zazděn fragment pozdně gotického ostění s točeným sloupkem a kapustovou hlavicí a slepým kružbovým panelem (asi součást tabernáklu z let 1507-12). Ve východní zdi presbytáře je vložen kamenný náhrobník s reliéfem kalicha a dat. 1513. Do "stříbrné komory" vede rozetové okno s kružbou. Přístavky u presbytáře mají na středu dvouramenné, mírně zalomené schodiště. Přístavky jsou podepřeny drobnějšími hranolovými opěrnými pilíři. Jižní průčelí : obdobné jako severní. Vstup do věže jižní. Východní průčelí : závěr chóru : vysoká, štíhlá, třídílná hrotitá okna s kružbou (novogotickou). Loď i presbytář mají sedlovou střechu, nad polem hl. lodě nejblíže k presbytáři je sanktusník, štíhlý se subtilními sloupky lucerny, otvory ve vrcholu s jeptiškou. Střecha je polygon., jehlancová a makovicí, po obvodu římsy drobné špice.