kostel Narození Panny Marie

Areál kostela Narození Panny Marie leží v centrální části obce. Sestává z vlastního kostela, plochy bývalého hřbitova a ohradní zdi, v jejímž severozápadním rohu stojí socha sv. Jana Nepomuckého. Půdorysně velice členitá stavba vznikla adicí hmot z různých slohových etap. Jádro tvoří původní románská rotunda s kruhovou lodí završenou válcovou lucernou a podkovovitou apsidou na východní straně, členěnou třemi slepými arkádami a hrotitými okny s kružbami. V raně gotické fázi byla loď rozšířena o větší jižní podkovovitou apsidu, s okny zakončenými půlkruhovým obloukem. V období vrcholné gotiky byla na západní straně přistavěna jednopatrová hranolová věž s jehlancovou střechou vynášenou dřevěnými krakorci. Z období baroka se do dnešní doby zachovala pouze nízká pravoúhlá sakristie s valbovou střechou, která byla přistavěna k severní straně rotundy. Schodiště obíhající ze západu stěnu jižní apsidy bylo strženo při generální opravě rotundy v 2. polovině 20. století. Zatímco starší stavební etapy (románská a raně gotická) jsou zděny z opukových kvádrů, je věž vyzděna ze smíšeného zdiva s bosovaným nárožím a opatřena hladkou omítkou okrové barvy stejně jako barokní sakristie. Střecha věže a válcové lucerny je kryta plechem, ostatní střechy prejzy. Loď je sklenuta kupolí s lucernou se čtyřmi podvojnými okénky, hlavní apsida konchou. Jižní apsida s klenbou o třech klínových žebrech je spojena s lodí širokým lomeným obloukem. Předsíň v přízemí věže je sklenutá žebrovou klenbou nesenou klínovými žebry, dosedajícími na nízké jehlancovité konzoly. Sakristie je sklenuta valenou klenbou s lunetami. V předsíni se dochovaly středověké nástěnné malby, s výjevy Stětí sv. Kateřiny, Kamenování sv. Štěpána, s postavami sv. Jeronýma, Madony, sv. Kateřiny, sv. Vojtěcha, s polofigurami sv. Otýlie, sv. Barbory, sv. Ambrože, sv. Biskupa a skupinou Ukřižování. Ohradní zeď vymezuje plochu bývalého hřbitova vyvýšenou nad okolní terén. Je zděná ze smíšeného zdiva a krytá pískovcovými plotnami. V severozápadním rohu stojí na novodobém hranolovém soklu socha sv. Jana Nepomuckého pocházející z roku 1854. Socha je z šedého hrubozrnného křemičitého pískovce, o výšce 157 cm. Patrné jsou četné cementové plomby, krucifix je z větší části kopie. Předmětem památkové ochrany je kostel, ohradní zeď se sochou sv. Jana Nepomuckého a pozemky vymezeného areálu.