kostel Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvětější Trojice s přilehlým hřbitovem nalezneme ve střední části obce při silnici vedoucí do Žitavy. Kostel byl postaven v letech 1815–1816 v místech někdejšího panského dvora. Novostavba částečně využila objektu starší sýpky. Relikty jejího obvodového zdiva s charakteristickými okenními otvory a barokním členěním fasád se dochovaly ve hmotě zdiva na severním a západním průčelí. Mapa stabilního katastru z roku 1843 zachycuje stavbu kostela ve shodné půdorysné stopě, ovšem se sakristií na severní straně presbytáře. Ta byla přesunuta na jižní průčelí pravděpodobně koncem 19. století. Kostel představuje jednolodní orientovanou zděnou stavbu zakončenou odsazeným, segmentově zaobleným presbytářem, který od jihu rozšiřuje mladší přístavba sakristie. Jednotlivé průčelí opatřená hladkými omítkami člení lizénová pole doplněné jednoduchou fabionovou římsou. Interiér prostorné lodě a kněžiště prosvětlují půlkruhově zakončené okenní otvory lemované štukovými šambránami s naznačenými klenáky. Vstupní západní průčelí zakončené vysokým oblým štítem prolamuje v úrovni patra trojice okenních otvorů. Středové, půlkruhově zakončené okno s pískovcovým parapetem doprovází po stranách obdélné zazděné otvory. Osově umístěný vstup je osazen ve velkoryse pojatém pískovcovém portálu. Stlačeným obloukem zakončené bosované ostění, lemuje dvojice pilastrů nesoucí překlad v podobě profilované římsy zdobené zubořezem. Římsu doplňuje obloučkový ornament opakující se i na portálu bočního vstupu a v interiéru na varhaní kruchtě a křtitelnici. Na západní okraj hřebene sedlové střechy dosedá oplechovaný hranol věžičky, zakončený cibulovou bání s lucernou. Rozsáhlé destrukce vnějších omítek odhalují starší vrstvy omítek a různorodou strukturu zdiva naznačující složitější vývoj stavby. Zdivo s kvádrového pískovce doplňují plochy z lomového pískovce a cihelné vyzdívky. Na severní straně presbytáře nalezneme cihlovou zazdívku vstupu z někdejší sakristie a užšího otvoru schodiště na kazatelnu. Plochostropý interiér lodi přechází vítězným obloukem na rovněž plochostropé kněžiště.