kostel Nejsvětější Trojice

Jedná se o jednolodní zděný kostel postavený v hlavní ose východ – západ. Na východní straně je kostel uzavřen čtyřbokým presbytářem, na západě průčelím se dvěma nízkými vě-žemi. V interiéru se při západním průčelí nachází zděná kruchta. Hlavní vstup do kostela se nachází v ose západního průčelí, boční vstupy v osách severního a jižního průčelí. Další vstup se nachází v severním průčelí presbytáře. Kruchta a krov jsou přístupny po kamenném šneko-vém schodišti v jihozápadní věži, schodiště má samostatný vstup v jižním průčelí. Podkruchtí se do lodě otevírá stlačeným obloukem, kůr plným obloukem před něhož je předsazena kon-vex-konkávně probíhající barokní balustráda. Loď kostela je plochostropá, presbytář je zaklenut křížovou klenbou, podkruchtí valeně s trojbokými styčnými výsečemi s hřebínky, kůr je plochostropý. Klenba presbytáře je svede-na do pilastrů, v místě zalomení sdružených, u vítězného oblouku s přízedním pasem. Strop lodě a presbytáře zdobí výmalba z 19. století. Klenba v presbytáři má tmavě okrově malovány hřebínkové a přízední pásky s lemováním bílou linkou, ve vrcholu klenby iluzivní malovaný svorník s rokokovou rozetou. V koutech u paty klenby jsou malovány konzoly s rokokovými vázami, na vrcholech čel klenby rokaje. Lícová plocha klenebních kápí znázorňuje hvězdnou oblohu se zlatými hvězdami. Strop lodě obíhá profilovaná štuková lišta, výmalba stropu je rovněž neorokoková. Výmalba stropu představuje sklopený prostor, v jehož centrální části je namalován výjev sv. Augustina v obdélném zrcadle s konkávními rohy. Orámování zrcadla doplňují rokaje, v konkávních koutech jej podpírají sklopené niky rovněž završené výraznými rokaji. Niky zdobí výjevy Panny Marie. Výjevy doplňují obdélná zrcadla s rokajovými rozvi-linami a rozetami, podpírají je rokokové vázy a konzoly. U presbytáře je namalováno zrcadlo s božím okem. Plochý strop kůru lemuje profilovaná podstropní římsa. Loď prosvětluje šest oken v šikmých špaletách se segmentovými záklenky. Kolem okenních nik jsou malovány šambrány zvýrazněné linkami, nad vrcholy segmentů s rokokovými vázami. Tři stejná okna prosvětlují také presbytář, okno v severním průčelí je slepé, ve vzniklé nice stojí socha sv. Jana Nepomuckého. V šikmých špaletách, ovšem s rovným nadpražím, jsou osazeny také všechny vstupní dveře. Podlahu v lodi pokrývá původní, šikmo kladená dlažba ze šedého pís-kovce, v presbytáři kombinace šedého a červeného. Podlaha na kůru je fošnová. Ve stěnách v podkruchtí a v presbytáři jsou osazeny náhrobky novobydžovských měšťanů z 19. století, nejstarší pochází z konce 17. století. Za vstupem je v podkruchtí osazena kamenná mušle na svěcenou vodu. Loď je zastřešena sedlovou střechou pokrytou bobrovkami, cibulové báně nad věžemi pokrývá pozinkový plech. Krov nad lodí je hambalkový se stojatými stolicemi. Hlavní vstupní průčelí je pilastry rozděleno na tři vertikální pole, přičemž krajní tvoří konkávní nároží. Pilastry nesou kladí završené profilovanou římsou, která navazuje na korun-ní římsu lodě a presbytáře. Nad kladím je v hlavním vstupním průčelí vyzdvižen trojúhelný štít. Nad štítem je atika spojující čtyřboké nárožní věže. V hlavní ose atiky je zasazeno obdél-né okno se segmentovým nadpražím, okno má kamennou šambránu s ušima. Obě věže člení hladké nárožní pilastry, jejichž průběh přerušuje průběžná podokenní římsa. Na ní spočívají v jednotlivých průčelích obdélná, půlkruhově zaklenutá zvonová okna s kamennými šambrá-nami, u paty záklenku s prstencem. Výplně oken tvoří dřevěné žaluzie. Věže i spojující atiku završují deskové římsy s jednoduchým profilem. V přízemí je v ose hlavního průčelí zasazen vstup, nad ním okno prosvětlující oratoř. Vstup má ostění ze žlutého pískovce s ušima, profil ostění tvoří odstupňované pásky. Dveře jsou původní barokní včetně kování, dubové, rámové s kazetovými výplněmi. V supraportě konvex-konkávně prohnutý, ve vrcholu přetržený, fron-ton, v ploše s římskou datací doby domnělé výstavby (A. D. MDCCXXVII) a renovace (A. D. MCMLXXXIII). Okno má základní kovový rám rozdělený na šest částí. Kolem okna pískov-cová šambrána s páskem při vnějším okraji a ušima. Stejné řešení mají i ostatní okna. Severní a jižní průčelí jsou členěna nárožními pilastry a hladkými lizénami na čtyři pole. V každém poli obou průčelí jsou stejná okna jako u oratoře v západním průčelí. Okno v první ose jižního průčelí slepé. V přízemí třetího pole od hlavního průčelí se nacházejí boční vstupy do lodě. Vstupní dveře mají ostění ze žlutého pískovce s ušima a páskem při vnějším líci. Sa-motné dveře rámové s kazetovými výplněmi a profilovanou klapačkou, původní barokní včet-ně kování. V prvním poli jižního průčelí vstup na šnekové schodiště na kůr, do krovu a do věží, vstupní dveře jednokřídlé, svlakové, pískovcové ostění jednoduché bez profilace. Pilast-ry a lizény nesou jednoduché kladí, na něm spočívá profilovaná korunní římsa. Stěny presbytáře člení hladké nárožní lizény nesoucí kladí a korunní římsu – vše přímo navazuje na členění lodě. V každém poli presbytáře je stejné okno jako v lodi. Severní průčelí bez okna, v přízemí se vstupem. Vstup s ostěním ze žlutého pískovce při vnějším okraji s pás-kem, vstupní dveře rámové s kazetovými výplněmi zvýrazněnými profilovanými lištami, pů-vodní barokní včetně kování.