kostel Nejsvětější Trojice

Kostel je zděný omítnutý, na obdélném půdorysu - s užším presbytářem, předsíní na severozápadě a se sakristií na severovýchodní straně presbytáře. Loď i presbytář jsou stejně vysoké. Severozápadní průčelí chrání v dolní části sokl, který obíhá celou stavbu. Fasáda, členěná lizénovým rámem, je bez otvorů, završuje ji profilovaná hlavní římsa. V ose je k průčelí přistavěná nízká předsíň, V její severozápadní stěně jsou vysoké dvoukřídlé nové dřevěné dveře ze svisle kladených prken, boční stěny předsíně jsou bez otvorů. Na koruně zdiva je nasazená profilovaná dřevěná hlavní římsa, valbovou střechu kryjí břidlicové šablony. Jihozápadní průčelí lodi i presbytáře člení lizénový rám. Loď je zde trojosá, presbytář jednoosý. Všechny osy vyplňují stejné okenní otvory – obdélné, zakončené nepatrně užším půlkruhem a lemované šambránou. Okna jsou dřevěná, rozdělená jednou svislou a třemi vodorovnými příčlemi, zpevněnými železným rámem. Každé z takto vymezených polí je ještě rozděleno do kříže na čtyři tabulky (svislá příčle horního půlkruhu sahá pouze k příčli vodorovné, nahoře již nepokračuje) – kromě presbytáře, kde je pouze členění základní. V soklu severozápadní stěny lodi se nacházejí dva obdélné větrací otvory, kryté zvnějšku drátěnou mřížkou. Fasádu ukončuje profilovaná hlavní římsa. Jihovýchodní průčelí presbytáře je opatřeno lizénovým rámem, v soklu je větrací otvor; okno chybí. Severovýchodní fasáda má ve srovnání se svým protějškem navíc sakristii, přistavěnou k severovýchodní stěně presbytáře. Sakristie je přízemní, avšak poměrně velká – její obdélný půdorys částečně přesahuje směrem k lodi. Stejně jako celý kostel i fasády sakristie člení lizénový rám. U jihovýchodní stěny se nachází dřevěné zádveří; je svisle bedněné se spoji krytými širokými lištami, sedlovou střechu kryjí břidlicové šablony. Ve střední stěně zádveří jsou nové železné jednokřídlé dveře. Severovýchodní fasáda sakristie obsahuje dvě obdélná okna v kamenné šambráně s ušima a zvýšeným středem horní části, pod okny je kamenná parapetní římsa. Okna ve špaletě jsou dřevěná, rozdělená jednou svislou a dvěma vodorovnými příčlemi na šest tabulek. Otvor zabezpečuje vnější mříž z diagonálně vedených tordovaných prutů. Severozápadní stěna sakristie je bez otvorů, člení ji tak pouze lizénový rám. Sakristie má stanovou střechu, krytou břidlicí. Severovýchodní fasáda presbytáře i lodi jsou provedeny stejně jako jejich jihozápadní protějšek – s dvěma rozdíly: díky sakristii je okno v presbytáři zkrácené – na zhruba horní čtvrtinu (dnes je okenní otvor zabedněn) a pod středním oknem lodi se nachází zazděný kamenný vstupní portál obdobného tvaru, jako mají ostění oken sakristie – navíc s kapkou pod ušima. Kostel má valbovou střechu, krytou břidlicí; na obou delších stranách jsou ve střeše výlezy – vždy jeden nad presbytářem a dva nad lodí. Na severozápadě je v střešním hřebeni zasazena čtyřstěnná věžička. Její stěny dnes pokrývá asfaltový šindel, který je rovněž krytinou jehlancové střechy s námětkem. V jihozápadní a severovýchodní stěně věžičky je zevnitř zakrytý čtvercový otvor. Věžička vrcholí pozlacenou makovicí s kovaným křížem. Interiér je plochostropý, s fabionem.