kostel Nejsvětější Trojice

Kostel je výraznou krajinnou dominantou postavenou v jihovýchodní části městečka Běhařovice. Jedná se o jednolodní orientovanou stavbu s nepatrně odsazeným pětiboce ukončeným kněžištěm, k němuž na boku přiléhá sakristie a depozitář s oratořemi v patře, s lodí obdélného půdorysu a s mohutnou hranolovou věží předstupující v ose západního průčelí. Loď završena sedlovou, závěr valbovou střechou, věž kryta helmicí s otevřenou lucernou. Kněžiště a loď obklopeny jednou odstupněnými opěrnými pilíři završenými esovitě projmutým nástavcem. Fasáda prolomena vysokými okny dělenými dvojicemi prutů, v lomených záklencích čtyřlisté kružby. Hladký plášť věže členěný kordonovými římsami prolomen malými obdélnými případně čtvercovými okny, zvonice okny s půlkruhovým záklenkem, polopatro nad ní ležatými oválnými okny ve vpadlých výplních. Nároží věže armováno kvádry, opěrné pilíře vystavěny z kamenných kvádrů sjednocených nátěrem v přírodní barvě. K průčelí věže přiléhá dvouramenné schodiště, nad vstupním portálem kamenné erbovní desky. Hlavní vstup do kostela skrze čtvercové otevřené předsíně přistavěné po stranách věže ústící do průchozího křížově zaklenutého podvěží. Boční půlkruhem završený vstup prolomen uprostřed jižní lodi. Presbytář zaklenut valeně, klenba členěna štukovým kazetováním, v polygonálním závěru trojboké výseče. Na čelní zdi v závěru iluzivní malované oltářní retabulum, na bocích v iluzivních nikách postavy sv. Petra a Pavla, iluzivní architektura a ornamentální dekor. Loď zaklenuta valeně s výsečemi, klenební plochu pokrývá síť masivních žeber protínajících se v kruhových svornících a dosedajících na římsové hlavice pilastrů, na klenbě štukové rozety. V západní části lodi trojdílná kruchta nesená toskánskými sloupy podklenutá sledem křížových kleneb s vytaženými hranami.