kostel Nejsvětější Trojice

Kostel je součástí řadové ulicové zástavby, v sousedství bývalé fary (není PO) a budovy obecního úřadu. Není orientován, vstupní štítovým průčelím směřuje na V do prostoru obdélného náměstí. Je vybudován na půdorysu průniku několika obdélníků, který vznikl připojením stavby sakristie s oratoří, věže a předsíně vedoucí do věže, na jižní stěnu k základním obdélníkům lodi a presbytáře. Presbytář, mírně hmotově ustupující, s rovným závěrem, je obrácen k západu. Pěší komunikace za presbytářem vedla k brance do areálu zahrady zámku. Obdélná loď s třídílný uličním průčelím, členěném pilastry. Vstup je obdélný, s kamenným tesaným ostěním s uchy. Nad ním je vyzděna štukem orámovaná nika s konchou a mušlí, pro umístění sochy. Průčelí vrcholí patrovým zvlněným štítem, jehož horní trojúhelná nástavec je nesení svazčitými pilastry. Štít i jeho patro jsou odděleny několikrát profilovanými římsami. Na vykrojených křídlech u nároží jsou osazeny tesané jehlany, na nástavci tesané koule na postamentech. Loď osvětlují po obou stranách tři okna, krátká, půlkruhově završená. Střecha je nad lodí sedlová. Pokladena novými bobrovkami v dvojitých řadách. Loď je zaklenuta křížovými klenbami, opírajícími se o pilastry. Na severní stěně je vyzděna nika, v níž je umístěna mramorová skulptura – poprsí zbrojmistra Antonína Feuersteina, z r. 1780. Kruchta je podklenuta valeně. Krátký obdélník presbytáře má na severní a západní straně po J obdobném oknu, pod západním oknem je ještě kruhové okénko, členění fasády se neliší. Je rovněž zaklenut křížovou shodnou klenbou, do prostoru kněžiště vede útlý vítězný oblouk, segmentový, spočívající na konzolách pilastrů. Na jižní stěně je na omítaných, ozdobně tesaných krakorcích se stlačenými volutami vynesen balkon oratoře, která se otevírá půlkruhovým oknem do kněžiště. Pod balkonem je prolomen obdélný vstup do sakristie, je rámován kamenným ostěním. Presbytář kryje polovina valbové střechy, rovněž s novou krytinou. Oratoř je osvětlována dvěma obdélnými okny na západní stěně, jedním na jižní. Přístupná je obdélným vstupem s obdobným ostěním jako na průčelí kostela. Zastřešena je polovinou stanové střechy. Těleso věže, vybudované na čtvercové základně, je přizděno ke hmotě oratoře, je dvoupatrová, v 2. patře je prostor zvonice, opatřené 4 žaluziovými okny, obdélnými, vloženými do špalety, která je završena půlkruhem. Prostor vnitřního schodiště je osvětlen krátkým oknem s půlkruhovým obloukem, sakristie v podvěží obdélným okénkem v líci. Boční vstup z jižní stěny do sakristie a věže je vytvořen v předsíni, přizděné k východní straně věže a jižní stěně kostela, vstup obdélný, okénko za špaletou rovněž. Střecha pultová.