kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů v Čeřeništi se nachází v severní části obce. Zděný omítnutý neorientovaný kostel s trojbokým závěrem, polygonální předsazenou předsíní a štítovou zvonicí je zasazený v příkré stráni na uměle zbudované terase a tvoří nepřehlédnutelnou dominantu obce. Nad jižním průčelím je vztyčena věžice čtvercového půdorysu ukončená jehlancovou střechou krytovou šablonami z měděného plechu. Střecha lodi je sedlová krytá bobrovkami na husté laťování, nad presbytářem, tvořeným pěti stranami osmistěnu, je střecha zvalbená. Po obvodu lodi, předsíně, presbytáře a sakristie je vyložen vysoký sokl z kamenných kvádrů různé velikosti. Všechna průčelí jsou ukončena profilovanou korunní římsou. Omítka je v současnosti natřena červenou barvou a architektonické články žlutou. Před jižní průčelí lodi předstupuje polygonální předsíň zastřešená valbovou střechou skrytou plechovými šablonami. Jižní stěna předsíně je prolomena půlkruhově ukončeným dveřním otvorem rámovaným štukovou šambránou. Otvor vyplňují dvoukřídlé dřevěné dveře rámové konstrukce. Obě křídla dveří jsou členěna obdélnými na výšku orientovanými půlkruhově ukončenými okénky s mříží. Ke vstupnímu otvoru stoupá kamenné schodiště se třemi stupni. Jihovýchodní a jihozápadní stěny předsíně jsou prolomeny obdélnými půlkruhově ukončenými okny s masivní profilovanou podokenní římsou a štukovou šambránou po obvodu (shodné řešení se objevuje u všech ostatních okenních otvorů). Otvory vyplňují okna dělená kovovými pásky na čtrnáct polí. Stěny předsíně jsou ukončeny profilovanou korunní římsou. Jižní průčelí lodi nad předsíní je členěno třemi sdruženými okenními, půlkruhově ukončenými, otvory obdélného tvaru se společnou podokenní římsou. Střední okno převyšuje obě krajní, nad okny jsou štukové rozviliny s latinským křížem ve vrcholu. Vitrážová okna jsou dělena kovovými příčlemi na osm, resp. šest polí. Pod vrcholem štítu je prolomen okenní otvor osvětlující podkroví. Boční stěny trojúhelníkového štítu jsou na okrajích zdobeny profilací, která končí volutami pod patou věžice. Západní a východní průčelí lodi jsou členěna třemi půlkruhově ukončenými okenními otvory, pod kterými probíhá společná profilovaná podokenní římsa. Otvory vyplňují okna dělená kovovými pásky na dvaadvacet polí. Presbytář je osvětlován okny ve východní a západní stěně. Jsou obdobného tvaru jako okna v lodi, jejich výplní jsou vitráže. Severní, severovýchodní a severozápadní stěny jsou nečleněny. Sakristie obdélného půdorysu je přiložena před západní průčelí lodi a presbytáře. Valbová střecha je krytá plechovými šablonami. Jižní stěna je členěna půlkruhově ukončeným vstupním otvorem. Ten je vyplněn jednokřídlými dřevěnými dveřmi rámové konstrukce s čtvercovým na koso orientovaným okénkem a mřížemi. Západní stěnu prolamují dva okenní otvory shodné konstrukce a tvaru jako na západní stěně lodi. Severní stěna je nečleněná. Nad jižním průčelím lodi střechou prostupuje věžice čtvercového půdorysu. Jižní stěna je členěna kruhovým okenním otvorem vyplněným dřevěnou žaluzií a paprsčitou mříží. Východní a západní stěna je prolomena obdélným půlkruhově ukončeným otvorem vyplněným dřevěnými žaluziemi. Střecha věžice spočívá na dřevěných osmibokých sloupcích pobitých měděným plechem, což vytváří dojem ochozu.