kostel Povýšení sv. Kříže

Kostel stojí na východní straně Mírového náměstí, při jeho jihovýchodním koutě. Jeho západní průčelí lícuje se západními průčelími domů na této straně náměstí. Jedná se o jednolodní orientovanou stavbu na obdélném půdoryse s dlouhým polygonálně (pěti stranami osmiúhelníka) uzavřeným presbytářem. Na severu přiléhá k presbytáři přízemní sakristie, a na jihu je jeho závěr spojen se sousedním děkanstvím stlačeným obloukem nesenou krytou chodbou. Loď má na obou stranách po dvou navzájem nepropojených kaplích otevřených do ní arkádami, nad nimiž jsou empory s dřevěným balustrádovým zábradlím. Loď je sklenuta valeně do pasů s trojúhelníkovými výsečemi, presbytář obdobně, pouze závěr má konchu (s třemi trojúhelníkovými výsečemi) a prostřední ze tří polí má českou klenbu. Na západě je kostel ukončen masívem dvou hranolových (v jádře gotických) věží, mezi nimiž je v interiéru hudební kruchta s obdobným zábradlím jako u empor. Před západní průčelí postavena předsíň sklenutá krouženou hvězdicovou žebrovou klenbou, s terasou místo střechy a s hrotitým portálem s přetínanou profilací z poč. 16. stol. a s železnými dveřmi datovanými rokem 1694. Chrám má sedlovou střechu o poměrně malém sklonu zakončenou nad závěrem presbytáře valbou korunovanou sanktusníkem s pozlacenou makovicí a patriarším křížem. Na západním průčelí jsou na opěrných pilířích osazeny barokní sochy, od severu k jihu to jsou: socha sv. Marka – se okřídleným lvem s knihou, socha sv. Pavla – s mečem a knihou, socha sv. Petra – s klíčem a socha sv. Lukáše – s okřídleným býkem. Další dvě zbývající sochy čtyř evangelistů jsou níže, v nikách věží. V nice severní věže je socha sv. Jana Evangelisty – s orlem a v nice věže jižní socha sv. Matouše – s andílkems knihou. Další sochařskou vý-zdobu tvoří sdící putti osazené na nárožích zábradlí terasy nad západní předsíní chrámu, oba nesou oválný, nahoře do rolverku stočený štít s nápisem, který u putti na severním nároží zábradlí zní: „ AVXiLiV / CHRiSTiA / NORVM “, a na jižním nároží: „ CONSO / LATRiX / AFFLiC / TORV “.