kostel Povýšení sv. Kříže

Zděná, omítaná, orientovaná stavba. Loď obdélná; presbytář užší s trojbokým závěrem, v půdorysných zlomech opěráky. Před západní průčelím lodi osově připojena věž čtvercového půdorysu. Po severním boku presbytáře lehce obdélná sakristie. Jižní portál lodi zakrývá čtvercová předsíň. K západní části jižní stěny presbytáře přisazena pravoúhlá oratoř. Kostel byl dříve přístupný z 1. patra věže. Loď kryje vysoká sedlová střecha; krytina tašky esovky. Sokl vyznačen pásem hrubší omítky; korunní římsa vyložená s výžlabkem. Trojúhelnou plochu západního štítu přerušuje ve střední části hmota věže; štít zděný, hladce omítnutý, oplechovaná ramena (do patek štítů přechází korunní římsa). Východní štít obdobný. Interiér osvětlen od J a S třemi vysokými okny s půlkruhovým záklenkem, po obvodě oken rytá pasparta. Na J straně prezentována špaleta zrušeného okna s hrotitým záklenkem, malovanou paspartou a kružbou a malované sluneční hodiny. Ve středu S stěny nad terénem půlkruhově ukončený otvor z hrobky. Presbytář má sedlovou střechu s valbami nad závěrem, hřeben níže než na lodi; tašky esovky. Sokl předsazený s hrubou omítkou, ukončený řadou žulových kvádrů. Koruna stěn ve výšce jako na lodi; římsa vyložená s výžlabkem. V půdorysných zlomech závěru opěráky (pultové stříšky kombinované se sedlem). Ve stěnách závěru po jednom vysokém okně s lomeným záklenkem (pasparty, kružby). Věž má nízkou sedlovou střechu s valbou na J a S straně, završenou hrotnicí; měděný plech. Sokl vyznačen pásem hrubé omítky; korunní římsa jednoduše profilovaná. Fasády dělí dvě kordonové fabionové římsy. V J stěně půlkruhově zaklenutý vstup do předsíňky; v S stěně do přízemí termální okno; v 1. patře na J okénko tvaru čtyřlistu s žulovým ostěním; obdobná okna ve 2. patře a 3. patře na J straně. V horní části 3. patra na J a Z straně kruhový plechový ciferník; v posledním podlaží na J, Z a S straně na výšku obdélné okno s půlkruhovým záklenkem a žulovým ostěním (lišta s uchy a vrcholovým klenákem, parapetní římsa). Před Z stěnou přizdívka z lomového kamene krytá pultovou stříškou s taškami. Sakristie má pultovou střechu krytou taškami esovkami. Sokl značí pás hrubé omítky. Oba štíty zděné, omítnuté. Na V straně zrušený vstup s nadsvětlíkem a žulovým ostěním. V S stěně cca čtvercové okno s půlkruhovým záklenkem. Předsíň má sedlovou střechu krytou taškami esovkami. Sokl značí pás hrubé omítky; na Z a V straně plochá ústupková římsa. Štít zděný, ramena tvoří nad krytinou pravoúhlé ústupky kryté kamennými deskami; v patách konzolky a v dolní části kruhová vpadlina. Na J straně lomeně ukončený vstup. Oratoř je krytá pultovou střechou opatřenou taškami esovkami. Sokl vyznačený pásem hrubší omítky; při konci V zdi předsazený sokl skrytého opěráku. Na J straně jednoduše profilovaná římsa a uzavřený lisénový rám. Štíty zděné. Interiér přístupný od Z obdélným žulovým portálkem. V každé stěně kruhové okno.