kostel Povýšení sv. Kříže s farou a kaplankou

Rozlehlý areál farního kostela Povýšení sv. Kříže se rozkládá při záp. okraji Starého Rožmitálu na nevysokém návrší, jež se svažuje k V., S. a J. Na záp. straně na něj navazuje vcelku rovinatá planina s novodobým hřbitovem, založeným v polovině 19. stol. Areál sestává z vlastního kostela, který stojí mimo střed menšího starého hřbitova. JZ. od kostela při okraji svahu stojí budova fary čp. 1, v jv. části areálu, rovněž při hraně v těchto místech poměrně strmého svahu je položena menší budova kaplanky čp. 2, k níž se připojuje krátký úsek ohradní hřbitovní zdi se vstupní branou. Mezi kaplankou a branou se nachází socha sv. Jana Nepomuckého. Součástí areálu je i farní zahrada, jež se svažuje k západu a jihu, dále část farního dvora, dále strmá přístupová cesta s vysokými kamennými schody, stoupající k hřbitovní bráně svahem od jihu a přiléhající travnatý svah. Z někdejšího ohrazení areálu se kromě zmíněné části hřbitovní zdi na JV straně dochovala pouze zeď, jež navazuje na vých. nároží fary, vymezuje plochu farní zahrady proti bývalému hřbitovu a pokračuje podél schodiště směrem k J. Na SV straně, kde se chrámový pahorek svažuje krátkým srázem k silnici, tvoří hranici areálu jen vysoký travnatý strmý břeh, na JV. straně u kaplanky, kde terén spadá téměř kolmo k cestě, je nově přezděná tarasní zeď, jež však nevystupuje nad úroveň terénu a nepokračuje dále podél silnice. Poměrně rovná plocha starého hřbitova, jen mírně se svažujícího k JV., je dnes travnatá, řídce porostlá starými lipami, kaštany a javory. Pouze úzká ulička mezi kostelem a farou a okružní cesta po obvodu kostela jsou vydlážděny žulovými kostkami.