kostel sv. Anny

Kostel sv. Anny stojí v centru obce, na severní straně průjezdní komunikace. Jedná se o zděnou hladce omítnutou jednolodní neorientovanou stavbu (presbytář míří k severozápadu) postavenou na obdélném půdorysu s pravoúhle odsazeným presbytářem s polygonálním závěrem (tři strany pravidelného šestiúhelníka) a se sakristií na jihozápadní straně, pod valbovou střechou krytou dnes šablonami z živičné lepenky, sakristie má též valbovou střechu se stejnou krytinou. Kostel má fabionovou korunní římsu a jednoduchý sokl vyzděný z pískovce, nad východním průčelím hranolovou zvonici pod plechem pobitou helmicí - červeně natřenou, zakončenou nad makovicí kovaným patriarším křížem, loď kostela má okosená nároží. Okna má zpravidla segmentová čtyřkřídlá čtyřicetitabulková dovnitř otvíravá osazená ve špaletách pískovcových šambrán ozdobených hlavním klenákem a vnější obrysovou lištou. Jihovýchodní hlavní vstupní štítové průčelí má při nárožích lisény, další lisény jsou po stranách mělkého středního rizalitu, jehož korunní římsa ja profilována. V ose rizalitu pravé ven otvíravé dvoukřídlé svlakové dveře ozdobené na vnitřní straně prkénky vyskládanými ve čtyřech polích do nakoso postavených čtverců. Dveře osazeny v jednoduchém pískovcovém portále s hlavním klenákem a vystouplými zrcadly, na vnitřní straně portálu osazeny novodobé mřížové dveře. Nad portálem asi zazděný obdélný nadsvětlík, jehož překlad je tvořen pískovcovou fabionovou římsou. Nad tím okno s vystouplým parapetem. Nad průčelím (již ve valbě střechy) štít s pískovce vyzděným soklem v jehož ose (mezi trojúhelnými křídly) je zděná zhruba čtvercová část zvonice s vpadlým zrcadlem. Nad ní dřevěná břidlou pobitá část zvonice se segmentovými žaluziovými okny na třech stranách - tedy mimo severozápadní, ke které zde dobíhá hřeben střechy. Boční průčelí lodi mají lisény při nárožích a jednu uprostřed, v takto vzniklých polích je po okně. V severovýchodním průčelí jsou v jihovýchodní liséně nad sebou dvě obdélná okna v pískovcových šambránách s obrysovou lištou od šnekového schodiště - spodní zamřížované. Jihozápadní průčelí má ve střední liséně dvoukřídlé levé dovnitř otvíravé rámové dveře o šesti výplních osazené v jednoduchém pískovcovém portále. Presbytář má na nárožích lisény a v západní stěně závěru dole zamřížované obdélné okno s vpadlou štukovou šambránou. Na bocích po okně, to na jižní straně od spodu (pro přistavěnou sakristii a její střechu) značně nižší - pouze dvoukřídlé osmnáctitabulkové. Sakristie má fabionovou korunní římsu, při okosených nárožích lisény, na severozápadní a jihozápadní straně po obdélném zamřížovaném okně v pískovcové šambráně s obrysovou lištou a na straně jihovýchodní dnes zazděné dveře v jednoduchém pískovcovém portálku s hlavním klenákem a zrcadly. Interiér chrámu je plochostropý, stropy mají fabiony oddělené od stěn profilovanými lištami, loď má v zaoblených koutech pilastry a na podélných stěnách další dva na každé straně. Presbytář oddělen od lodi stlačeným vítězným obloukem nad plnou dřevěnou chórovou mřížkou. Na jihovýchodní straně lodi kruchta, nesená třemi stlačenými oblouky na dvou v půdoryse čtvercových pilířích s dřevěným, ovály prolamovaným, zábradlím. Na kruchtu (a dále na půdu s krovem hambalkové soustavy neseným třemi stojatými stolicemi) vede ve východním koutě lodi šnekové levotočivé dřevěné schodiště.