kostel sv. Anny

Areál kostela je situovaný na svažité ploše při jihovýchodním konci historického jádra města dostupné ulicemi Cínová a Libušín. K jihu se svažující plochu areálu obklopuje kamenná zeď hřbitova, v jehož středu stojí orientovaný kostel sv. Anny tvořený příčně orientovanou obdélnou lodí s nízkou západní předsíní a odsazeným protáhlým polygonálně ukončeným presbytářem s hladkými neodsazenými opěráky v závěru. Stavba je postavena z kameného lomového omítaného zdiva, kamenné prvky jsou analyticky přiznány. Západnímu hladkému průčelí předstupuje hladké omítané průčelí západní předsíně s hlavním vstupem s kamenným ostěním ukončeným plným obloukem v ose a jednokřídlými svlakovými dveřmi s pásovými závěsy v ose, ukončené zalamovanou profilovanou římsou. Na ni nasedá volutový omítaný cihelný štít o dvou etážích oddělených profilovanou římsou s kamennými volutami po stranách ukončený trojbokým nástavcem. Vnitřní plocha štítu je členěna vertikálními pískovcovými kanelovanými pilířky. Jižní boční průčelí předsíně je prolomeno drobným čtvercovým okenním otvorem s kamenným ostěním a mřížovými pruty. Jižní průčelí kostela, zvedající se ze soklu vyrovnávajícího sklon terénu, je ve středové ose lodi prolomeno širokým okenním otvorem se zešikmeným parapetem, rozevřenými špaletami a mírně hrotitým záklenkem. Okenní otvor je ve spodní části dělen kamennými svislými pruty završenými zploštělými půlkruhovými jeptiškami do tří polí, záklenek vyplňuje uprostřed kružnice se dvěma nad sebou umístěnými kruhy a po stranách nakoso položené jeptišky v kapkovitých polích, které se vrcholy přimykají ke středové kružnici. Průčelí presbytáře člení jediný okenní otvor obdobného tvaru, jako u lodi, členěný v dolní části kamennými pruty do dvou polí s plnými oblouky, v v záklenku kružbou tvořenou centrální kružnicí a dvěma nad ní přiřazenými čtvrtkruhy. Severní průčelí je obdobné, avšak slepé. Východní průčelí závěru je pročleněno okenními otvory, členěnými ve spodní části středovým prutem do dvou polí ukončených výrazně stlačenými jeptiškami s nosy, v záklenku u dvou postranních oken rovněž do dvou polí s kapkovitě protáhlými nakoso položenými jeptiškami, u středového pole s kruhovou rozetou s trojlistem v ploše. Pod okenními otvory jsou analyticky přiznána původní nižší dolní nároží okenních otvorů. Kostel kryje systém valbových střech lodi a presbytáře se vzájemně pravoúhle orientovanými hřebeny. Do křížení hřebenů střech je nad lodí vsazen polygonální sanktusník s cibulovou bání a křížem ve vrcholu. Druhý sanktusník čtvercového půdorysu je situován na hranu hřebene střechy presbytáře a je ukončen jehlancovou stříškou. Předsíň kryje sedlová střecha. Všechny střechy jsou kryty šindelem.