kostel sv. Barbory

Poutní kostel stojí o samotě SZ. od vesnice Pročevily na vrcholu kopce, výrazně převyšujícího okolní krajinu. Orientovaná centrálně disponovaná oktogonální stavba s nižším přízemním osmibokým ochozem bez samostatně vyvinutého presbytáře s připojenou čtvercovou stejně vysokou sakristií a nízkou harnolovou jednopatrovou věží na vých. straně v prodloužení podélné osy. Zdivo je smíšené s naprostou převahou lomového kamene, vnější vápenné omítky jsou tónovány odstínem sytého okru, který působením agresivního povětří již značně vybledl. Sokl je natřen světlešedě. Exteriér je na přízemním ochozu členěn soklem, jednoduchou podstřešní římsou a nárožními plně vyvinutými pilastry s patkami, hladkými dříky a římsovými hlavicemi. V každé druhé stěně ochozu je prolomeno velké obdélné okno v ploché půlkruhově završené šambráně s lištou. Na sev. a již. straně jsou shodně utvářené pravoúhlé vchody v neprofilovaném žulovém ostění, rámované pilastry a přímou nadpražní římsou, nad níž je zahloubeno prázdné vpadlé půlkruhové pole. Plášť patrové střední části kostela pročleňují lizénové rámy s náročně profilovanou korunní římsou, obdélná okna, vložená stejně jako v ochozu do každé druhé stěny, mají šambrány s mělkými uchy. Sakristie má na již straně pravoúhlý vchod v hladkém kamenném ostění s lištou, v nadpraží je velké obdélné okno, rámované šambránou s lištou. Vých. věž, přapásaná plochou mezipatrovou římsou, lemují v obou podlažích po obvodu lizénové rámy. V přízemí na vých. straně je prostý pravoúhlý vchod v dřevěných zárubních, v patře na třech stranách velká segmentově sklenutá obdélná zvonicová okna se šabránovými rámy a podokenními římsami. Střední převýšená část kostela je završena stlačenou cibulí s kovovou žerdí, makovicí a osmicípou hvězdou s písmeny IHS, zdobenou symetricky stáčenými ornamentálními rozvilinami. Nízký ochoz má šikmé pultové střechy, nad sakristií je střecha sedlová s valbou na vých. straně, věž kryje nízká přilbová střecha s žerdí a makovicí. Všechny střechy jsou pokryty šindelem. Severně od kostela se rozkládá malý obdélný recentní hřbitov, obehnaný převážně kamennou zdí omítnutou novými vápennými hrubě hozenými omítkami. Korunu zdi tvoří sedlová cihlová stříška. Na již. straně je nástupní prostranství nepravidelně trojúhelného půdorysu, mírně se svažující ve směru cesty k J a JV, osázené několika starými košatými lipami.