kostel sv. Bartoloměje

Velké síňové trojlodí s vysokou štíhlou věží při severní straně západního průčelí a nižším kněžištěm na východě, k jehož jižnímu boku a zároveň k východnímu čelu boční lodi je přistavěna nižší Šternberská kaple čtvercového půdorysu s okoseným nárožím. Na severní straně kněžiště s ní souměrně umístěna sakristie a nad ní klenotnice. Vysoká okna trojlodí mají vyžlabená ostění a složité plaménkové kružby. Závěr prostupují vysoká okna s bohatě profilovaným ostěním a přesnými čtyřlistými kružbami. Ve Šternberské kapli tři lomená trojdílná okna s profilovaným ostěním a plaménkovou kružbou. Hlavní západní průčelí je vertikálně rozčleněno dvěma opěrnými pilíři a sevřeno v nároží rovněž dvěma pilíři, ale na koso postavenými. Horizontální členění se děje profilovanými římsami, obíhajícími kostelní stěnu. Hlavní portál s bohatě profilovaným hruškovitým ostěním má archivoltu zdobenou kraby. Nad ním je vysoké šestidílné okno s bohatou kružbou. Okna bočních os jsou rovněž lomená s jednoduchou kružbou. Věž člení římsy do 8 horizontálních pásů se střílnovými okny a lomeným větším oknem a hodinami v posledním patře. Věž ukončena ochozem a vysokým jehlancem. Obě boční průčelí trojlodí jsou členěna opěráky, římsami a obrovskými okny s bohatou kružbou. K jižnímu průčelí je přistavěna trojboká předsíň s dvojicí bohatě profilovaných portálů zaklenutých oslím hřbetem s kraby a s křížovou kyticí ve vrcholu. Šternberská kaple má na vnějšku odstupněné opěráky s fiálami, vimperky a kraby, které vyrůstají z přízemního panelového pásu. Presbytář je vně pročleněn odstupňovanými opěráky a vertikálami vysokých oken. Neslohová předsíň severního průčelí kryje krásný lomený portál s bohatě profilovaným ostěním s konsolami a baldachýny, maskami na konsolách nadpražní římsy a pásem krabů na archivoltě.