kostel sv. Bartoloměje

Areál kostela sv. Bartoloměje je situován v dominantní výšinné poloze na JV okraji historického jádra města. Orientovaný kostel stojí na plošině, která je od severu, směrem k centru, vymezena nižší opěrnou zdí zakončenou pilířovým zábradlím. Na V a J straně areál vymezují pozůstatky původní hlavní hradební zdi, na Z straně kamenná ohradní zeď. V SV rohu tvoří hranici budova kolínského muzea (čp. 35). Součástí areálu je dále zvonice stojící v jeho SZ rohu, protilehle umístěná stará škola čp. 24 (JZ) a kostnice situovaná do JV rohu, do prostoru bývalé hradební věže. Na J a V straně vyplňuje prostor mezi kostelem a hradební zdí bývalý hřbitov, zrušený roku 1787. Hřbitov uzavírají dvě brány situované mezi presbytář a nároží domu čp. 35 (kovová vrata), respektive mezi starou školou a západním průčelím (pilířová brána s ohradní zdí, kovová vrata). Na bývalém hřbitově se nacházejí renesanční náhrobky, středověké fragmenty a transferované sochy. Další torzálně dochované sochařské fragmenty a architektonické prvky volně leží před západním průčelím. Přístup k Z průčelí vede novodobými kovovými vraty vloženými mezi zvonicí a SZ nároží kostela. Předmětem ochrany je kostel, zvonice, stará škola čp. 24, kostnice, hradební zeď, ohradní zdi s branami, plocha bývalého hřbitova a pozemky vymezeného areálu.