kostel sv. Bartoloměje

Přibližně uprostřed areálu stojí kostel obklopený nevelkým hřbitovem, který je vymezen ohradní zdí prolomenou dvěma brankami. Dalšími součástmi jsou můstek přes mělký příkop, vně ohradní zdi, směřující k východní brance, márnice, socha sv. Jana Nepomuckého a kříž (poslední dvě položky se nacházejí vně hřbitovního areálu před západní brankou). Orientovaná kostelní stavba má obdélnou loď, k níž se připojuje o málo užší kněžiště s přímým závěrem. Na jižní straně lodě se přimyká drobná předsíň. Nad západní průčelí se vypínají dvě subtilní válcové věže. Loď je přístupná od západu (v průčelí) a od jihu (románským portálem). Vysoký prostor lodi je završen trámovým stropem. Západní část lodi zaujímá barokní kruchta - částečně přestavěná románská tribuna. Obdélný prostor sakristie (severně od presbytáře) je přístupný zvenčí. Nad vchodem se nachází původní hrotité okno s fragmentem kružby. Sakristie je zaklenuta dvěma poli křížové klenby. Presbytář od lodi odděluje vysoký hrotitý triumfální oblouk. Jižní stěna závěru kněžiště je vybrána nikou původního sedile; v protější straně je osazena původní sanktuářová skříňka, jejíž ostění vrcholí půleným tympanonem, uvnitř členěným kružbičkami s jeptiškami a čtyřlisty. Těsně za severní stojkou presbytáře je proražen vchod do sakristie s hrotitým profilovaným ostěním. Presbytář je zaklenut žebrovou klenbou, která se dělí do jednoho příčně obdélného pole a obkročné klenby v závěru. Loď má na západní straně zvalbenou, na východě štítem zakončenou střechu, nižší střecha kněžiště je stejného typu. Věže jsou kryty kuželovými střechami. Všechny střechy jsou kryty prejzy. Předmětem ochrany je kostel, hřbitovní zeď se dvěma brankami, márnice, můstek k východní brance, zbytek příkopu, socha sv. Jana Nepomuckého a kříž a pozemky vymezeného areálu.