kostel sv. Gorazda

Monumentální volně stojící centrálně řešená a bohatě členitá orientovaná stavba stojící mezi městskou zástavbou. Střecha krytá plechem je tvořena systémem sedlových střech stupňovitě stoupajících k centrální osmiboké věži ukončené cibulovou pozlacenou bání. Nad vstupem vystupuje výrazná, avšak o něco nižší věžovitá hmota zvonice se sedlovou střechou, završená menší pozlacenou bání, v čelní stěně se třemi vysokými okenními otvory, v bočních stěnách se dvěma otvory, za nimiž jsou zavěšeny tři zvony. Hlavní vstup je zvýrazněn předsunutým půlkruhovým záklenkem krytým plechovou stříškou tvaru oslího hřbetu. Ke vstupu vede kónicky se rozšiřující schodiště lemované zídkou. Obdobně jsou řešena i další okna a dva boční vstupy, třetí boční vstup vede do sakristie schodištěm krytým stříškou na sloupech. Plechové střechy jsou natřeny zelenou barvou, fasády jsou pojednány v kombinaci světle cihlové barvy v ploše a bílých štukových lizénových rámů. Vlastní chrámový prostor ve zvýšeném přízemí má v hlavním tvaru křížový půdorys. Nižší vstupní část, jejíž plochý strop je nesen hranolovými sloupy a průvlaky, se otevírá do monumentálního prostoru pod osmibokou věží nesenou mohutnými pasy. Nižší půlkruhový závěr, zaklenutý konchou, je oddělen ikonostasem, posunutým oproti původní poloze více do lodi kostela. Interiér je bohatě zdoben figurální a dekorativní výmalbou a mnoha nápisy se sakrální tematikou. V suterénu je sál využitý jako další modlitebna, obklopená administrativními a provozními místnostmi.