kostel sv. Jakuba

Roku 1350 uváděn jako farní. Původně románský kostelík na místě dnešní sakristie, gotická přestavba pův. kostelíka a presbytáře dnešního kostela na konci 14. století, přestavěn a zbarokizován r. 1646 po požáru z r. 1641, kaple na severní straně lodi přistavěna r. 1743, v lodi úpravy ve 2. pol. 18. století. Restaurován a znovu vysvěcen r. 1884. Gotická jednolodní stavba s trojboce uzavřeným presbytářem se sakristií na jižní straně (v základě pův. románský kostelík), barokní kaplí po severní straně lodi a barokní hranolovou věží před západním průčelím. Loď podepřena opěráky - na jižní straně dvěma jedenkrát odstupněnými, na severní straně jedním mohutným bez odstupnění. Na severní straně presbytáře zazděn fragment románského obloučkového vlysu. Stěny lodi trojosé, s velkými barokními okny, obdélnými se zaoblenými rohy s páskovou šambránou s uchy, volutkami a klenákem, uprostřed jižní strany lodi boční vchod s hladkým obdélným ostěním. Při jihozápadním nároží je v jižní stěně lodi zazděný portál s půlkruhovým záklenkem (zřejmě pův. vchod do schodiště na kruchtu?). Presbytář s trojbokým závěrem, podepřeným na nárožích dvakrát odstupněnými opěráky, se třemi vysokými gotickými hrotitými okny s kružbami v závěru. K jižní stěně prebytáře přiléhá sakristie, vzniklá z původního románského kostelíka. Půdorys je obdélný s nižším trojboce uzavřeným presbytářem. Na jižní stěně dva odstupněné nárožní opěráky, v západní zdi sakristie úzké půlkruhově zaklenuté okno, se široce se rozevírající špaletou. Ve dvou stěnách jejího presbytáře po jednom úzkém lomeném okně kružbami. V jižní stěně obdélný portálek s ostěním s ušima, nad ním oválné zamřížované okénko. Střecha sakristie pultová, krytá plechem. Kaple na severní straně lodi je obdélná s okosenými severními nárožími, s valbovou střechou krytou bobrovkami. Nároží jsou zdobena pásovou rustikou, pod okapem obíhá profilovaná římsička. Na západní straně obdélné okno se segmentovým záklenkem, na severní straně kruhové okno. Na západní straně obdélné okno se segmentovým záklenkem, na severní straně kruhové okno. Na západní straně předstvavěna před průčelí hranolová věž, se zaoblenými nárožími. Stěn členěny v přízemí lisénovými rámci, v patře rovněž lisénové rámce, na něž v horní části zavěšeny čabraky s píšťalami. V patře věž předělena kordonovou profilovanou římsou, přecházející sem z hl. římsy lodi. Na všech třech stranách je věž jednoosá, v přízemí na jižní straně se dvěma velkými oválnými okny s hladkou šambránou a klenákem nad sebou, patře podobná okna jako v lodi kostela, pod nimi vždy slepé oválné okno. Na západní straně věže v přízemí hlavní vchod, obdélný, se stlačeným záklenkem, se štukovým profilovaným portálem s klenákem a pasy s volutkami. Nad vstupem velké okno shodné s okny lodi. Věž je ukončena profilovanou hlavní římsou, nad níž se zvedá dvojitá helmová střecha se šestibokou lucernou, ukončená cibulovou stříškou s makovicí a křížkem na vrcholku. Krytina věže plechová. Střecha kostela sedlová, nad závěrem s trojbokou valbou, krytá bobrovkami. Nad presbytářem šestiboký sanktusník s lucernou a cibulovou střechou s makovicí a křížkem na vrcholku. Na severní straně věže přistavěno válcové šnekové schodiště, osvětlené dvěma štěrbinovými okny s plochou šambránou, s nízkým vstupem zaklenutým stlačeným obloukem, lemovaným rovněž plochou šambránou. Interiér: presbytář zaklenut jedním polem křížové žebrové klenby, meziklenebním žebrem a paprsčitou klenbou závěru. Žebra hruškového profilu mají náběhy přímo ze stěn, bez konzol. Uprostřed klenebních polí hladké kruhové svorníky. (Na žebrech klenby zachována původní polychromie). Na jižní straně presbytáře výklenek sanktuaria zakončený lomeným obloukem, s trojlistou kružbou v tympanonu. Vstup do sakristie na jižní straně presbytáře pravoúhlým portálem s přetínanými pruty. Sakristie má loď překlenutou křížem žebrové klenby, s hruškovým profilem žeber, protínajících se v kruhovém hladkém svorníku s náběhy přímo ze zdi bez konzol. Presbytář sakristie je oddělen lomeným vítězným obloukem s ostěním s okosenými hranami, má paprsčitou klenbu s hladkým kruhovým svorníkem a s hruškovými žebry, vybíhajícími z bohatých jehlancových konzol. Ve dvou stranách závěru je po jednom úzkém lomeném okně s kružbami. Na jižní straně závěru hrotitý výklenek sanktuáře. Na západní straně úzké románské okno s půlkruhovým záklenkem a hlubokou špaletou. Loď kostela je od presbytáře oddělena stlačeným vítězným obloukem, je zaklenuta třemi poli pruských placek nesených plochými pilastry s římsovými hlavicemi. Nepodklenutá kruchta na západní straně lodi s plným zděným zábradlím, v půdorysu zprohýbaným se středem segmentově vypjatým do lodi. Podvěží, tvořící předsíň kostela, je zaklenuto českou plackou. Barokní kaple při severní straně lodi má vysoký vchod s půlkruhovým záklenkem, rámovaný profilovaným štukovým ostěním s klenákem. Je zaklenuta valeně s lunetami, členěna štukovými pasy na hranách klenby, vybíhajícími z římsových úseků v koutech, nesených štukovými lisénami. V kostele jsou nástropní fresky ze svatojakubské legendy od. J. Kramolína z r. 1782. Na stěně v sakristii se nachází gotické malby sv. Petra a sv. Pavla z doby kolem roku 1400.