kostel sv. Jakuba apoštola

Kostel sv. Jakuba apoštola je jednolodní orientovaná stavba na obdélném půdorysu s odsazeným polokruhově uzavřeným přesbytářem. Krytinou je pálená taška bobrovka. Nad místem, kde odstupuje presbytář, plechem krytý sanktusník. Při jižní straně přisazená sakristie na čtvercovém půdorysu. Zdivo je z lomového opukového kamene. Západní štítové průčelí je tříosé, členěné lisénovými rámy a římsou. V hlavní ose je umístěn vstupní portál se segmentovou supraportou. Nad portálem velké obdélné osmnáctitabulkové okno. V bočních osách vysoké niky se sochami sv. Vojtěcha (vlevo) a sv. Prokopa (vpravo). Nad mohutnou profilovanou římsou tabulový štít s projmutými křídly zakončený trojúhelníkovým nástavcem. Štít je členěn lisénovým rámem a v jeho středu je umístěna mělká kruhová nika. Obě boční průčelí členěna lisénami a okenními osami.Okna jsou obdélná rámovaná šambránou. Na severní boční straně umístěn při presbytáři obdélný portál s ušima a s lomenou římsou. Při jižní stěně je přistavěna při presbytáři sakristie s valbovou střechou. Sakristie je z boku zpřístupněna obdélným vstupem segmentově uzavřeným. Na jižní straně sakristie obdélné okno. Presbytář je členěn lisénovými rámy. V ose je umístěna vysoká hluboká nika v níž stojí nadživotní socha sv. Kryštofa. Sochy: socha sv. Prokopa - stojí na soklu tvořeném zdobenou volutou krytou profilovanou krycí deskou. Na ní navazuje nízký hranolový podstavec na němž stojí samotná plastika. Světec stojí v kontrapostu. Pravou pokrčenou nohou našlapuje na čerta. V levé pokrčené ruce drží knihu a berlu, pravá ruka je pozdvižená, v současnosné době ulomená. Světec má polodlouhé vlnité vousy. Pohled směřuje dolů. Oblečen je v biskupském souchu, hlavu kryje mitra. socha sv. Vojtěcha - stojí na stejném soklu jako sv. Prokop. Postava stojí v kontrapostu, pravá noha je lehce pokrčená, postava je esovitě prohnutá. Světec má pravou ruku pozdviženou, ukazováček je vztyčen. Levá ruka je pokrčená a svírá hůl. Přes ruku je přehozena část roucha. Světec je stejně jako jeho protějšek oblečen v biskupském rouchu, hlavu krje mitra. Obličej zpodobněn obdobně jako u sv. Prokopa, vousy jsou polodlouhé vlnité, pohled směřuje dolů, rysy jsou velmi výrazné. socha sv. Kryštofa - plastika stojí na soklu skládajícím se ze dvou částí. spodní část je šestiboká, na třech čelních plochách jsou rytá obdélná zrcadla. Střední zrcadlo je podélné s projmutými rohy, v jeho středu je vyryt ovál. Boční zrcadla jsou vertikální, rovněž s projmutými rohy, bez vnitřní výzdoby. Vrchní část je rovněž šestiboká, ale menších rozměrů a její stěny jsou konkávně prohnuté. Čelní strana je zdobena vystupujícím zrcadlem složitého tvaru a kapkou. Světec stojí na stylizovaném skalisku, jeho pravá noha je výrazně pokrčená a našlápnutá vpřed. Při jeho pravém boku je umístěn stylizovaný uomený kmen stromu, který světec svírá oběma rukama. Postava je ve šroubovitém pohybu. Na levém rameni světce sedí Ježíšek, který je zpodobněn jako dítě s polodlouhými vlnitými vlasy. Svou pravou rukou se přidržuje hlavy sv. Kryštofa, v levé ruce drží velké říšské jablko s křížkem. Sv. Kryštof je oblečen v roucho, které je bohatě ostře zvlněno. Světec má kratší vlnité vousy a vlasy, hlava je natočena k Ježíškovi, pohled směřuje vzhůru.