kostel sv. Jakuba Většího

Kostel stojí v nevýrazné poloze ve východní části náměstí. Podélné orientované jednolodí s mohutnou čtyřbokou věží, osově představenou v západním průčelí, a podélným užším půlkruhově zakončeným presbytářem, k němuž na jižní straně přiléhá čtvercová sakristie. Nároží lodi, věže a sakristie jsou lehce zaoblená. Střechy valbové (tašky), na věži protáhlá, plechem pobitá báň s lucernou. Předsazený sokl obložený žulovými deskami. Průčelí lodi, presbytáře i věže člení lisénové rámce, kterým jsou ve střední části lodi představeny dvojice pilastrů s volutovými hlavicemi. Fasády ukončuje průběžná hlavní římsa, která na věži přechází v římsu kordonovou. Okna jsou podélná s odsazenými půlkruhovými záklenky v hladkých šambránách s vrcholovým klenákem; u středního okna lodi navíc segmentová suprafenestra s lehce plastickým polem s volutkami. Výplň západních oken lodi tvoří šestihranné čočky do olova; ve zbývajících oknech pak různobarevná sklíčka uspořádaná do náboženských obrazů (datováno 1911 a 1915). Hlavní vstup v ose západního průčelí má kamenné obdélné ostění s uchy, klenákem a obvodovou lištou, pod záclonovitou supraportou stylizovaný list, dveře dvoukřídlové svlakové na rozvilinových závěsech s kosočtverečně skládanou výplní (asi 2. polovina 18. století). Obdobně je řešen severní portál lodi. Nad hlavním portálem velké okno, upravené obdobně jako střední okno lodi, v něm umístěna kamenná plastika sv. Jakuba. Vstup do sakristie obdélným portálem s nadsvětlíkem, dveře dřevěné se svlaky a pásovými závěsy; zvenku pobité plechem a diagonálními pásy s rozetkami (asi barokní, restaurované), v nadsvětlíku dřevěný rám se šestihrany do olova. V jižní stěně sakristie na výšku obdélné okno s žulovým ostěním členěným ušima a rytou lištou, dřevěný dělený rám se šestihrany do olova (patrně konec 18. století); voštinová mříž. Okna horního patra věže zaklenuty polokruhem v plochých šambránách, pod západním oknem osazený erb pravděpodobně z pískovce (jeví se tam letopočet 1775?). Korunní profilovaná římsa věže vytváří nad ciferníky půlkruhové štíty.