kostel sv. Jakuba Většího

Areál kostela sv. Jakuba se rozkládá v dominantní poloze severně od Masarykova náměstí na temeni nízkého návrší, sevřeného hlubokými zářezy ulic 1. máje a Na stupních. Plochu areálu tvořil v minulosti starý hřbitov, zrušený v r. 1827. Někdejší hřbitovní pole velmi nepravidelného, zhruba lichoběžníkového půdorysu, orientované delší osou severojižním směrem, je dnes parkově upravené, travnaté a porostlé jehličnatými stromy, lípami, břízami a keři. Jižní část bývalého hřbitova zaujímá vlastní kostel. Poměrně rovný, jen mírně se k S svažující povrch areálu spadá strmě, místy až kolmo do okolních ulic. Srázy jsou místy zpevněny hrubě omítanou opěrnou zdí z lomového kamene, na vých. a JV straně je tarasní zeď postavena z pravidelně otesaných pískovcových kvádrů. Areál je ohraničen kamennou ohradní zdí. Přístup ke kostelu je od J z ulice po krátkém kamenném schodišti. Při sev. okraji hřbitova jsou v terénu patrny zbytky kamenného lomového zdiva již dávno zbořené márnice, jejíž vnější zdi navazovaly na linii ohradní zdi. Součástí chrámového areálu jsou náhrobky, vsazené do vnějších zdí kostela: u vých. závěrově zdi presbytáře stál náhrobek Alžběty Kollerové (nedávno přenesen do kostela), vedle něj náhrobek Františky z Ehrenburgu. Při jižní zdi chrámové lodi stojí náhrobek Jana Jiřího Rolla. Samostatně mimo kostel před presbyteriem při vých. okraji hřbitova je umístěna hrobka Vincence z Valdštejna, severně od kostela při SZ okraji hřbitova je hrobka Jana Čecha. Před sev. průčelím lodi kostela stojí o samotě litinový kříž na kamenném podstavci. Existenci hřbitova připomínají kromě uvedených náhrobků a hrobek čtyři drobné litinové křížky v sev. části areálu, vztyčené na hrobech vojáků padlých v prusko-rakouské válce v r. 1866. Předmětem ochrany je: kostel, náhrobek Alžběty Kollerové, náhrobek Františky z Ehrenburgu, náhrobek Jana Jiřího Rolla, hrobka Vincence z Valdštejna, hrobka Jana Čecha, litinový kříž, tarasní ohradní zeď se schodištěm a branou a pozemky vymezeného areálu.