kostel sv. Jana Křtitele

Kostel je orientovaný, stojí na severním okraji parku (bývalého hřbitova). Půdorys: obdélná loď je doplněna užším presbyteriem na půdorysu obdélníku. Na severu ke kostelu přiléhá rovněž pravoúhlá sakristie. Hlavní západní průčelí je završeno vysokým stupňovitým obloučkovým štítem, který je ve vrcholu doplněn zděnou okrouhlou vížkou. Na východě je nad presbytářem také kostel zakončen štítem – nižším a menším, trojúhelným bez obloučků, se zachovanými pilířky. Střecha kostela je nad lodí i nad presbytářem sedlová s hřebenem kolmým na průčelí, krytá raženými taškami. Krovní konstrukce je původní, vaznicová, složitě zavětrovaná, spojovaná pouze dřevěnými tesařskými kolíky. Kostel je přístupný hlavním vchodem v ose západního průčelí – vchod je opatřen novějším segmentově zaklenutým pískovcovým ostěním s kulatými profily a doplněn dvoukřídlými dveřmi v novogotickém duchu, nad vchodem je umístěna kovová stříška kopírující průběh záklenku a nad ní slepé hrotité okno. Okna bočních průčelí jsou hrotitá bez ostění a bez kružeb. Na jižním průčelí je loď proražena čtyřmi otvory do lodi a dvěmi do presbytáře, na východním jedním oknem presbytáře a na severním dvěmi okny lodi a uprostřed pískovcovým hrotitým portálem s ostěním s přetínavými pruty, s vloženými dvoukřídlými dveřmi v novogotických formách. Na stěnách kostela jsou osazeny náhrobky. Hrany lodi jsou opatřeny opěráky postavenými na koso, na obdélném půdorysu, krytými plechovými pultovými stříškami. Interiér: Zaklenut hřebínkovou klenbou podepřenou přístěnnými pilíři s římsovými hlavicemi. Na severní straně presbyteria pravoúhlý portál vstupu do sakristie, zaklenuté valeně s lunetami na hranách s hřebínky, které se ve vrcholu lunet přetínají. Lomený, okosený triumfální oblouk odděluje loď od užšího nižšího presbyteria. K západní stěně kostela připojena kruchta na třech obloucích s okosenými hranami, s rovným plným parapetem. Kruchta podklenuta třemi poli křížové klenby s hřebínky. Okna lomená, bez kružeb. V interiéru zachovány na stěnách dva malované epitafy z doby kolem roku 1580 (nástěnná malba).