kostel sv. Jana Nepomuckého

Jednolodní zděná nepřesně orientovaná ( osa ve směru sz - jv) stavba s odsazeným pětibokým presbytářem , obrácená vstupním průčelím s věží k silnici, obklopená ze tří stran hřbitovem (nechráněným). Loď je obdélná, se zděnou kruchtou o třech nestejných obloucích arkády, do níž je ve středním poli vtaženo těleso věže. Před tuto zděnou část je předložena do lodi ještě dřevěná kruchta na jednoduše zdobených sloupcích s bedněným zábradlím. Podkruchtí je plochostropé, mohutná dělící zeď arkády má valené záklenky. Předsíň v podvěží je plochostropá, v bočních stěnách s výklenky, osvětlujícími drobnými okénky sousední podkruchtí. Z předsíně do lodi vede prosklená příčka s dvoukřídlými dveřmi s fasetovými skly a ozdobně zvlněnými madly (1.pol.20. stol). Loď má neckovou klenbu (zda pravou či dřevěnou není zřejmé), doplněnou štukovým zrcadlem a ozdobným rámováním. Dlažba je položena na vazbu z obdélných pískovcových desek. Vítězný oblouk má stlačený záklenek s náběžními patkami. Presbytář o stupeň zvýšený má podlahu z litého teraca a níže položenou neckovou klenbu se štukovým zrcadlem. Na stupni je částečně zachovalá chórová mřížka, na severní straně kazatelna, podepřená zděnou konzolou. Po severní straně presbytáře je připojena čtvercová sakristie, plochostropá. Vstup z kostela (stejně jako druhý vstup ze hřbitova) má pravoúhlé pískovcové ostění s bočními uchy a patkami a jednokřídlé původní dveře s dochovaným kováním. Na kruchtu a do věže vede jediné dřevěné vřetenové schodiště (vstup zvenčí os severu). V podvěží jsou umístěny varhany, prostory jsou plochostropé, původní vstupní dveře. Schodiště vede dále do krovu. Konstrukce je vaznicová, se stojatou stolicí doplněnou šikmými vzpěrami a pásky, s krátčaty. Nad presbytářem hambalkový krov s vloženou konstrukcí sanktusní věžičky (bez zvonku). Podlaha je zarovnána násypem, ruby kleneb nejsou odhaleny. Zdivo věže je smíšené, zčásti hrubě nahozené omítkou, zčásti režné. Jižní strana věže se půlkruhově zaklenutým průchodem otevírá do krovu. V této části věže je vložena dřevěná štenýřová konstrukce zvonové stolice s jednoduše vyřezávanými detaily. Tři zvony (dleč soupisu:1658, 1695, 1717 - přelit 1902), hodinový stroj od firmy B. Proněk, Čáslav. Exteriér: Hladké fasády o dvou segmentových oknech bez ostění v podélných průčelích (vitráže s figurální výzdobou z let 1935 a 1942), omítaný prostý sokl, profilovaná podstřešní římsa. Vstupní průčelí je ve středním poli na celou výšku zvýrazněno lisenovým rámem, v němž je osově umístěno okno na kůr a pos ním vstup v jednoduchém pravoúhlém kamenném ostění s dvoukřídlými výplňovými dveřmi. Nad hlavní římsou ze střechy vystupuje nízká věž obdélnými otvpory do zvonice, v horní části vyplněnými plechovými ciferníky. Bedněné okenice jsou osazeny z vnitřní strany. Podbrádková odsazená římsa. Věž zakončuje helmice s makovicí, vrcholový kříž byl sražen.Presbytář má jediné okno k jihu, na protější straně je nižší přístavek sakristie s oknem a dveřmi, obojí v pískovcovém původním ostění s uchy a lištou, v okně kovaná provlékaná mříž. Střecha lodi je valbová, krytina pálená - tašky, krytina věže a sanktusníku je z natíraného pozink. plechu.