kostel sv. Josefa

Kostel sv. Josefa ve Vlčkovicích v Podkrkonoší byl vystavěn v centru obce souběžně s komunikací. Dominantní orientovaná stavba z r. 1848 - 50, která vznikla na místě hřbitovní kaple z r. 1703. Vysoká hranolová dvoupatrová věž v západním průčelí oddělena profilovanými římsami je představěná z lodi stavby a zakončena oplechovanou zvoncovitou střechou s cibulí a lucernou, ve vrcholu věže makovice s latinským křížem. Po obvodu věže druhého patra jsou obdélná okna, ve vrchní části se segmentem, která jsou kryta dřevěnými žaluziemi, pod okapovou římsou zbytky plechových ciferníků věžních hodin. Vstupní portál od západního průčelí v pravoúhlém profilovaném ostění, ve kterém jsou osazeny dřevěné dveře. V nadpraží trojúhelný tympanon, v současné době bez výzdoby (s poničenou štukovou omítkou). Presbytář kostela je trojboce zakončený, po epištolní straně lodi je přistavěna sakristie s obdélným půdorysem a oratoří v patře, v přízemí jsou obdélná okna osazena v kamenném ostění. Boční vchod do lodi kostela je možný taktéž z evangelní strany od průjezdní komunikace dřevěnými dvoukřídlými dveřmi osazenými v pravoúhlém kamenném ostění s ušima a kapkami. V nároží věže a hlavní lodi po epištolní straně přistavěno kruhové schodiště se vstupem na kruchtu a do věže, po točitém dřevěném schodišti jsou uplatněna terčová prosvětlovací okna ve štukových šambránách. Do podélné lodi kostela se vchází z podvěží, které je sklenuto plackou. Dveře vedoucí z podvěží do podkruchtí dřevěné, zdobené kazetami a zrcadly. Kruchta je vynesena dvěma kamennými toskánskými sloupy, dříky sloupů jsou hladké stojící na oblounové patce, nízká hlavice pozůstává z krčku, echínu a profilovaného abaku, sloupy jsou usazeny na hranolových kamenných podstavcích. Podkruchtí je plochostropé, jeho statika je dále zajištěna dvěma hranolovými přízedními pilíři. Zábradlí kruchty je kamenné, přímé, s profilovaným dřevěným madlem. Loď kostela a presbytáře jsou sklenuty valenou klenbou s pasy vynesenými na předsazených přízedních hranolových pilířích, dělena do čtyř polí (tzv. česká placka). Obdélná okna jsou zaklenuta polokruhově v hlubokých špaletách, okenní křídla jsou dřevěná, dělena na dvě poloviny, uprostřed s vodorovnou příčlí, na fasádě okolo oken jsou ploché šambrány, u paty segmentového zaklenutí zdobeny ústupkovými profilovanými konzolkami. Fasáda stavby je členěna nárožními štukovými lisenami, plochy omítky hrubé, vápenné. Po obvodu stavby kostela probíhá nízký kamenný pískovcový sokl. Střecha kostela sedlová, nad presbytářem zvalbená, krov se stojatou stolicí, krokve jsou podchyceny středovou vaznicí, krytinou pálená taška uchycená na latích.