kostel sv. Máří Magdalény

Kostel se nachází v historickém středu města na malém nepravidelném náměstí a v blízkosti řeky Teplé. Ve vztahu k okolní zástavbě nezaujímá nijak dominantní postavení. Výrazně se ale pohledově uplatňuje z okolních svahů (nejlépe od Z, částečně od S a SZ). Objekt je založený do poměrně příkrého svahu klesajícího zhruba od V k Z. K patě obvodových stěn je dotažený asfaltový povrch okolních ploch. Místy je provedena dlažba ze žulových kostek. Od průčelí je terén na všechny strany vodorovný nebo mírně odspádovaný. Zástavbu po J, JZ a V straně dělí od kostela jen kolem 10 m široká asfaltová cesta (pod asfaltem místy patrná starší dlažba z kamenných kostek). Před hlavním průčelím (SZ) je vystavěna terasa s povrchem zpevněným asfaltem; na SZ je terasa ohraničená opěrnou zdí s obloukově zakřivenými postranními úseky. Líc opěrné zdi je obložený řezanými kamennými deskami. Na koruně je zábradlí svařované ze železných tyčí. K opěrné zdi jsou přiložena dvě symetrická kamenná schodiště pro přístup na terasu. Zábradlí je řešeno stejně. Schodiště dělí od řeky jen komunikace. V JZ frontě zástavby sídlí děkanský úřad. Dále od objektu terén stoupá k SV, V i SV, na sever lehce klesá a na ostatní strany cca vodorovný. Dispozice - Podélná osa kostela probíhá zhruba ve směru SZ-JV s presbytářem na JV straně. Ústřední prostor lodi má oválný půdorys s delší osou v podélném směru. Po obvodě hlavní prostor obklopuje 6 kaplí s propojenými emporami v patře. Střední větší kaple (SV a JZ) mají půdorys sférického obdélníka. Postranní kaple jsou (diagonální) půlkruhové. Vnější plášť centrální části lodi a kaplí je výškově odstupněný – z centrálního prostoru se uplatňují jen segmenty na diagonálních stranách. Středové kaple s emporami jsou výškově sjednocené s hlavním prostorem (ve vztahu k němu působí jako rizality) a v půdorysu obdélné se zaoblenými nárožími a konkávně prohnutou čelní fasádou. Nižší hmoty postranních kaplí s emporami v půdorysu jsou přímé s konvexním úsekem u rizalitu. Na SZ je připojeno k centrálnímu prostoru lodi příčné travé se segmentově prohnutými kratšími stranami v interiéru. Po JZ a SV straně jsou travé čtvercová kaple a v patře nad opět empora propojená se sousedními. Stejně řešené travé s kaplemi a emporami se připojuje k centrálnímu prostoru i na JV. Navíc je zde umístěno schodiště na empory (při JV konci dispozice). Volné JV průčelí je vně segmentově zaoblené s odsazením. Na SZ je loď prodloužena ještě jedním příčně oválným travé vloženém mezi věže (v exteriéru podélné úseky zdí konkávní). Hlavní SZ průčelí je mírně předsazené fasádám věží a v půdorysu křivkovitě zvlněné (střední díl konvexní a postranní úseky konkávní). V patře tohoto travé je kruchta. Presbytář je vystavěný na půdorysu příčného oválu částečně prorůstajícího do sousedního travé lodi. Vnější plášť po celém obvodě sestává z konvexníxh a konkávních úseků (podélné stěny konvexní, nároží poměrně hluboce vyžlabená a závěrová zeď konkávní s konvexními úseky při nárožích). Při podélných stěnách jsou v patře empory přístupné ze schodišť umístěných u vedlejších kaplí. Do jižního nároží je vloženo schodiště do půdy. Dostupné ze sakristie nebo empory. V S a Z nároží lodi situované věže o čtvercové základně. Podélná průčelí předsazená fasádám kaplí. Ve spodní etáži nároží věží jsou mírně okosená s odsazením a v horní etáži (od korunní římsy lodi výše) zaoblená. Prostor přízemí až 1. patra severní věže vyplňuje schodiště pro přístup na kruchtu, emporu a do půdy lodi (přístupné z podkruchtí i zvenku). V posledním 4. patře hodinové ciferníky. Ve 3.patře západní věže zvonová stolice a v posledním podlaží hodinové ciferníky. Schody do 1. patra jen z interiéru. K ose závěru presbytáře přiléhá čtvercová sakristie s výrazně otupenými volnými nárožími. Kouty interiéru také seříznuté. Vnitřek je rozdělený na 2 podlaží. Do 1. patra je možný vstup ze schodiště, které vede do půdy.