kostel sv. Martina

Kostel se nalézá vedle zámku v jihovýchodní části náměstí, které se svažuje k severu. Prostor bývalého hřbitova je na západní a severní straně vymezen kamenným tarasem, který vyrovnává znatelné klesání terénu kolem kostela. Jednolodní kostel s půlkruhově ukončeným presbytářem má po stranách kněžiště připojen pár kaplí s oratořemi a třetí ze severní strany lodě. Na jižní straně lodi je připojena pětiboká kaple a nízký přístavek sakristie. Jednolodní kostel s půlkruhově ukončeným presbytářem má po stranách kněžiště připojen pár kaplí s oratořemi a třetí ze severní strany lodi. Na jižní straně lodi je připojena pětiboká kaple a nízký přístavek sakristie. Presbytář s kaplemi — půlkruhově ukončené kněžiště má sedlovou, nad závěrem zvalbenou střechu, která nese na vrcholu zvoničku s cibulovou střechou. Plášť kněžiště je členěn sdruženými páry pilastrů a půlkruhově sklenutá okna rámují štukové šambrány s ušima a s vrcholovým klenákem. Na severní a jižní straně kněžiště vystupuje hmota obdélných kaplí s oratořemi v patře. Tyto části kostela mají sedlové střechy s námětky postavené kolmo k podélné ose kostela. V přízemí se na východní straně obou kaplí nachází jeden kamenný portál s ušima a na jižní a severní straně pak kruhové okno se šambránou. V patře se v průčelí otevírá vždy jedno se stlačeným záklenkem a po obvodu lemované pak štukovou šambránou s volutovýma ušima a prostou suprafenestrou se středním klenákem. Při nárožích vystupují na fasádě sdružené páry pilastrů. Loď — obdélná loď nese sedlovou střechu s námětky. Na jižní straně při styku s kněžištěm je připojen nízký objekt sakristie s valbovou střechou s námětky. Na jižní straně sakristie se otevírá kruhové okno. Blíže k západnímu průčelí vystupuje zjižního průčelí lodi pětiboká kaple se zvonovým tvarem střechy. Na jihozápadní a jihovýchodní stěně se otevírá malé segmentové okénko. Interiér kaple je sklenut valenou klenbou s kápěmi Na hladké jižní stěně lodi se otevírá jedno obdélné okno se stlačeným záklenkem a nad pětibokou kaplí se otevírá nika s lomeným záklenkem. Uprostřed severní stěny lodi vystupuje výrazný rizalit ukončený věží s cibulovou bání. Rizalit má v přízemí obdélný portál s kamenným ostěním a nad ním se otevírá půlkruhově sklenuté okno. Krajní rizality a úseky zdi mezi nimi otevírá vždy jedno obdélné okno se stlačeným záklenkem a štukovou šambránou. Severní průčelí s třemi rytmicky vystupujícími rizality, z nichž třetí je zdůrazněn věží, tak bylo architektonicky ztvárněno jako druhé hlavní a pohledové průčelí kostela pro spodní část náměstí a prostor před zámkem. Západní, šířkově rozvedené průčelí, je širší než rozměry navazující lodi. Trojosé průčelí má střední část zdůrazněnu půlkruhově vrcholícím štítem s volutami na bocích. Uprostřed štítu je malé obdélné okno se stlačeným záklenkem a štukovou šambránou. Valbové štíty bočních rizalitů navazují kolmo na sedlovou střechu lodi, tak, že jejich hřebeny vytvářejí v západní části v půdorysu písmeno T. Střední, vstupní rizalit má kamenný obdélný portál se štukovou šambránou a supraportou. Nad hlavním vstupem se na ose otevírá obdélné okno se stlačeným obloukem. Okno je po obvodu rámováno štukovou paspartou s výrazným klenákem ve vrcholu. V bočních rizalitech nacházíme vždy jedno menší slepé okno se stlačeným obloukem a prostou štukovou šambránou. Průčelí je rozděleno pilastry na třetiny, které v přízemí spojuje sokl a v horní části výrazně členěná korunní římsa.