kostel sv. Matouše

Areál kostela se nachází téměř na hraně západní části výrazné terénní terasy nad severozápadním okrajem obce, táhnoucí se při jejím úpatí podél komunikace. Kostel je výraznou dominantou širokého okolí (zejména v dálkových pohledech od jihovýchodu, jihu a západu), kterou zvýrazňuje vysoká věž v západním průčelí. V bezprostředním okolí se s výjimkou pohledově nevýrazného areálu hřbitova s márnicí obklopujícího kostel neuplatňuje žádná zástavba. Areál kostela obklopuje částečně využívaný rozlehlý hřbitov obdélného půdorysu obklopený nevysokou zdí. Hlavní přístupová komunikace směřuje od průjezdní komunikace pod terasou po torzu přístupového schodiště směřujícího diagonálně po strmém jižním svahu terasy a ústí po ostrém zalomení do vstupu v ohradní zdi hřbitova přibližně v ose předsíně po jižní straně lodi. Kostel je v dnešní podobě torzem přibližně orientované jednolodní stavby, tvořen je obdélnou lodí s masivní věží završenou mohutnou bání před západním průčelím. Původní odsazený pravoúhle ukončený presbytář byl spolu se sakristií a pravoúhlou kaplí po severní straně lodi v 70. letech 20. století odbourán, takže z původního kostela zbyla jen loď obdélného půdorysu, k níž se po jižní straně připojuje nízký přístavek jižní předsíně a věž před západním průčelím. Loď završuje sedlová, na východní straně zvalbená střecha, hřeben střechy je orientován ve směru západovýchodním. Areál vymezuje kamenná, cihlová neomítaná ohradní zeď lemuje kostel s přilehlým hřbitovem a je částečně porostlá náletovou vegetací. Koruna zdi je místy krytá kamennými deskami či cihlami a v relativně pravidelných úsecích je zeď doplněna o hranolovité sloupky. K areálu vede široké jednoramenné schodiště vyrovnávající svažitosti terénu a tím zpřístupňující kostel situovaný na vršku nad obcí. Ramena schodiště jsou lemována nízkými kamennými zídkami. Dnes je značně porostlé náletovou vegetací. Jednoduchý přízemní objekt márnice stojící téměř na čtvercovém půdorysu je krytý valbovou střechou zakončenou ve vrcholu na trámech vyvýšenou jehlanovitou stříškou a na jeho protilehlá nároží navazují ramena ohradní zdi.