kostel sv. Mikuláše

Kostel v SZ části obce na mírně vyvýšené zatravněné ploše, pozvolně spádované k jihu a doplněné několika starými lípami, na jihu stoupá svahem kamenné terénní schodiště. Kostel je jednolodní orientovaný, na obdélném půdorysu, se stejně širokým presbytářem ukončeným třemi stranami pravidelného osmiúhelníka, k němuž na severu přiléhá čtyřpatrová hranolová věž, v přízemí se sakristií. Objekt postaven z cihelného režného zdiva s pískovcovými architektonickými články, věž hladce omítaná. Střecha nad lodí sedlová pokrytá bobrovkami, nad presbytářem sedlová ukončená polygonální valbou, pokrytá bobrovkami. Věž zastřešena cibulovou bání s lucernou s makovicí a křížem, kryto měděným plechem. Obvodové zdivo vyrůstá z kamenného nahoře okoseného soklu, který obíhá celou stavbu. S výjimkou sakristie doplňují hmotu kostela opěrné pilíře, v závěru jejich hranolová hmota vrcholí asi ve dvou třetinách výšky sedlovou stříškou s čelní stranou členěnou lichou kružbou. Na sedlovou stříšku dosedá zeslabená hmota opěráků, završená dosti strmým pultem, který dosahuje těsně pod římsový vlys. Při severozápadním nárožním opěráku na konci severní zdi lodi se připojuje pětiboké těleso schodiště na tribunu a do podkroví. Zdivo horního dílu schodiště zesilují drobné opěráčky a dosahuje stejné výšky jako u lodi, jejíž římsa se kolem hmoty schodiště zalamuje. Tři severní okénka schodiště mají kamenné ostění, dolní obdélné s drobnou kružbou s nosníkem, střední lomené a horní čtvercové obsahuje vložený čtyřlist se zaoblenými laloky. Střecha jehlancová se sedlem u střechy lodi, krytina z bobrovek, ve vrcholu hrotnice s makovičkou. Vyšší úrovni architektonického vybavení odpovídají i okna. Stěny lodi i presbytáře člení lomená okna s kružbami. Lomená okna většinou dvojdílná, pouze osové okno v závěru presbytáře trojdílné. Kružbové vzorce v oknech stupňují výjimečnou atmosféru kostela. Prostor kruchty osvětluje od jihu vysoko osazené čtvercové okno, lemované na vnějším okraji asymetrickým hruškovcem, na který se váže výžlabek provázený oblounkem a drobným hruškovcem. Západní průčelí dole hladké, v horní části s rozměrnou kruhovou rozetou v ostění členěném dvojicí výžlabků. V hloubce špalety vložena kružba ve tvaru šesticípé hvězdy se zaoblenými díly, každý obsahuje trojlist a při středu drobný stlačený oválek. Průčelí přechází přímo do trojúhelného štítu, jehož ramena jsou posázena výraznými kraby a vrcholí neobvykle ztvárněnou kytkou. Cihlový líc překrývá vnější volná vrstva kamenného členění, jehož kostru tvoří čtyři svislé pruty propojené třemi řadami mitrových obloučků. Celek doplňují kružbové motivy. Blíže středu jižní stěny umístěný hrotitý portál, pískovcové ostění profilované výžlabky a oblouny, profilace plynule přechází do archivolty, trnož v půdorysu jednou zalomený a šikminou ukončený, portál orámovaný 3/4 válcovými příporami s košovými hlavicemi a fiálovými nástavci s lípanými kružbami, nad archivoltou strmý vimperk s vepsanou kružbou (drobná kruhová rozetka s trojlistem a k ní přiložené listy s mniškami), ramena vimperku ozdobena zvířecími reliéfy; ve vrcholu nástavec s prstencem a křížovou kytkou, dřevěné svlakové dveře s pásovými závěsy, vnější strana pobitá plechem a diagonálními pásky (novodobé). Celý kostel, kromě západního průčelí, obíhá prostě vyžlabená kamenná korunní římsa zdobená vlysem s listovými a zoomorfními motivy. Dolní část věže, asi do výšky 6 m je gotická. Na východní straně osazeno široké lomené okno, jehož pískovcové rozevřené špalety doplňuje uvnitř výžlabek z gotických tvarovek, členěných plochými reliéfními vlysy. Poslední patro věže člení ploché lisény, okna mají půlkruhové záklenky a jsou nečleněná.