kostel sv. Ondřeje

Jednolodní orientovaná stavba s pravoúhlým závěrem kněžiště s krátkou příčnou lodí. Boční fasáda hladká s nízkou průběžnou podezdívkou, členěna kordonovou římsou, na nároží pilastry s římsovou hlavicí. Fasáda prolomena 4 okenními osami, okna segmentově zaklenutá, kolem oken jednoduchá plochá šambrána. Fasáda kněžiště hladká, prolomena 1 okenní osou, okno segmentově zaklenuté s jednoduchou plochou šambránou. Průčelí členěno pilastry s římsovou hlavicí, prolomeno na osu pravoúhlým vchodem s kamenným ostěním s ušima a kapkou. Nad vchodem návojová profilovaná římsa. Po obou stranách vchodu niky půlkruhově zaklenuté. Nikdy rámované šambránami. Nad pilastry probíhá bohatě profilovaná kordonová římsa, nad ní patro členěné pilastry podložené lesénovými rámy, prolomené na osu 1 okenní osou, okno pravoúhlé se šambránou s ušima. Attika završena trojúhelníkovým štítem, ve vrcholu dvouramenný kříž. Na nárožích dekorativní vázy. Uprostřed kruhový hodinový ciferník. Věž členěna lesénovými rámy, zvonicové patro prolomeno po 1 okenní ose, okna půlkruhově zaklenutá s klenákem ve vrcholu. Věž zakončena polygonálním nadstavcem, zastřešený helmou přecházející v oktogonální lucernou završenou makovicí s křížem. Sakristie zaklenuta klenbou valenou se styčnými lunetami, v patře plochá oratoř. Kněžiště zaklenuto jedním polem valené klenby s lunetovými výsečemi. V místě křížení hlavní lodě příčnou lodí zaklenuto českou plackou. Loď zaklenuta valenou klenbou s výsečemi. Stěny členěny pilastry s římsovou hlavicí. Nad pilastry probíhá bohatě profilovaná kordonová římsa. Kruchta spočívá na dvou pilířích, zaklenuta třemi poli valené klenby. Materiál: kámen, cihla, omítka; krytina: taška, plech