kostel sv. Petra a Pavla

Jednolodní kostel je zděná omítnutá stavba s obdélnou lodí, o něco užším, půlkruhově zakončeným presbytářem, k němuž je na severovýchodní a jihozápadní straně přistavěná obdélná sakristie a s hranolovou věží, napojující se na severozápadě na loď. U jihozápadního průčelí lodi je pak ještě obdélná předsíň. Věž je výraznou profilovanou římsou rozdělená do dvou částí – dolní, stejně vysoké, jako loď, a části horní, zvedající se od úrovně střechy lodi. Dolní část má nároží zaoblená, horní pak zkosená. Věž má velmi vysoký dvoustupňový sokl. Její severozápadní stěnu člení v dolní části pilastry, situované u nároží. Mají soklovou patku, prostý dřík a kompozitní hlavici. Nad hlavicemi je profilovaná římsa, vymezující pás kladí, která od pilastrů přechází přes nároží a poté vede přes celé boční stěny věže a pokračuje na stěnu lodi. V ose severozápadní stěny věže se nachází vstup – dvoukřídlé dřevěné dveře rámové konstrukce. Každé křídlo má vždy tři dvojice obdélných výplní nad sebou. Na pravém křídle je kovaná klika s ozdobným štítkem zámku rokajového tvaru a také kruhové madlo s rokajovým lemováním. Na druhém křídle je pak rovněž stejné madlo a zrcadlově převrácený falešný štítek zámku. Vstupní otvor lemuje kamenný portál s profilovaným vnějším i vnitřním okrajem, s ušima s kapkou a vyvýšenými horními rohy. Nahoře je ukončený profilovanou římsou. Na portálu je hlavní klenák, v jehož středu se nachází vystouplé oválné pole s monogramem IHS (z písmene H nahoře vyrůstá kříž, pod ním jsou tři šípy, spojené dolním koncem). Nad vstupem je velké oválné, na šířku orientované okno v hluboké špaletě. Je dřevěné, rozdělené dvěma vodorovnými a dvěma svislými příčlemi. Kolem otvoru je profilovaná šambrána. Ještě výše je pak vysoké obdélné dřevěné okno v hluboké špaletě, nahoře zakončené do mírného segmentového oblouku a lemované profilovanou šambránou. Rozdělené je silnějšími dvěma vodorovnými a jednou svislou příčlí do dvojitého kříže, jednotlivá pole pak jednou svislou a dvěma vodorovnými tenčími příčlemi. Vně okna je umístěn železný rám, vyplněný drátěnou sítí. V horní části rámu je esovitě stočený ornament černé barvy, pod ním je pak monogram IHS - podobného provedení, jako je na klenáku vstupního portálu (zde je však nad písmenem I tečka). Monogram má žlutou barvu. Zhruba ve střední části okna je ještě další nápis: „H C G (?) P“. Po obou jeho stranách je palmová ratolest a mezi písmeny C a G srdce, z nějž vyrůstá květina – vše opět žluté barvy. Horní část severozápadní stěny věže má dole dvoustupňový sokl, ukončený nahoře profilovanou římsou. U nároží jsou opět pilastry, tentokrát však s jednoduchou římsovou hlavicí. Podobně jako v dolní části věže je i zde pás kladí, pokračující na nároží a boční stěny věže. V ose se nachází půlkruhově zakončený okenní otvor, vyplněný dřevěnou žaluzií s vodorovně kladenými lamelami. Otvor lemuje na obou bocích pilastr, jehož římsová hlavice je v úrovni pat horního oblouku. Stěna věže, ukončená profilovanou hlavní římsou, je uprostřed vzdutá do půlkruhu. Ve vzniklé ploše je hodinový ciferník s téměř nezřetelnými římskými číslicemi. Pod hodinami je na stěně římsa mírně obloukovitého tvaru. Jihozápadní a severovýchodní stěna věže jsou v dolní části bez otvorů, členěné pouze pilastrem u nároží a pásem kladí. V horní části jsou tyto stěny provedené shodně se severozápadní stranou. Věž má cibulovitou střechu, zakončenou polygonální zvoničkou – rovněž s cibulovitou střechou. Na vrcholu střechy je zasazená jehla s makovicí a patriarším obrysovým křížem. Kříž má ramena ukončená do srdčitého, respektive trojlistého tvaru, v křížení ramen je vždy zvlněný paprsek. Prostor mezi obrysy kříže a vnější stranu dolní části jeho svislého břevna zdobí stáčené motivy. Po obou stranách věže je severozápadní průčelí lodi. Je bez otvorů, zhruba uprostřed je stejný pilastr jako v dolní části věže. Nároží lodi jsou zaoblená. V dolní a horní části západního z nich je dvoukřídlé dřevěné okno ve špaletě, jehož křídla rozdělují dvě vodorovné příčle. V severním nároží lodi je pouze dolní okno. Jihozápadní fasádu tvoří trojosá loď a jednoosý presbytář. Dolní část zdiva chrání sokl, který pokračuje i na presbytář. Střední osa lodi se nachází v mírném rizalitu. V ose lodi první zleva jsou dvě okna nad sebou. Dole je menší oválné, na šířku orientované dřevěné okno v hluboké špaletě, rozdělené dvěma vodorovnými a dvěma svislými příčlemi. Zabezpečené je jednoduchou mříží, otvor lemuje profilovaná šambrána. Nahoře je pak velké obdélné okno ve špaletě, zakončené segmentovým obloukem. Rozdělené je silnějšími dvěma vodorovnými a jednou svislou příčlí do dvojitého kříže, jednotlivá pole pak jednou svislou a dvěma vodorovnými tenčími příčlemi. Vně okna je umístěný železný rám, vyplněný drátěnou sítí. Kolem otvoru je profilovaná šambrána. Takové okno je i v ose druhé zleva, avšak v její dolní části není menší okno, nýbrž mělká předsíň se zaoblenými bočními stěnami. Ty jsou bez otvoru, v jihozápadní stěně předsíně je vstup – dvoukřídlé dřevěné dveře rámové konstrukce s dvěma obdélnými výplněmi nad sebou. Na dveřích je podobné madlo a kování jako u dveří v severozápadní stěně věže. Kolem otvoru je šambrána hrubého povrchu s profilovaným vnějším okrajem a s ušima s kapkou. Střechu předsíně kryjí bobrovky. V ose lodi třetí zleva je pouze horní velké okno. Na loď navazuje stejně vysoký, avšak o něco užší presbytář. ?