kostel sv. Petra a Pavla

1/ kostel 2/ socha sv.Jana Nepomuckého 1/kostel Zděná, částečně omítaná, orientovaná stavba. K obdélné lodi na východě připojeno užší obdélné kněžiště s trojbokým závěrem; po severní straně presbytáře hranolová věž se schodišťovým přístavkem po západním boku; k jižní stěně lodi přiložena pravoúhlá kaple s hrobkou a se schodišťovým prostorem na západní straně. Střechy kryté bobrovkami (kromě věže). Fasády zčásti režné cihelné, zčásti omítané, opatřené geometrickou sgrafitovou výzdobou. Loď má sedlovou střechu. Na částech fasád sokl; profilovaná korunní římsa podložená kladím. Podélné stěny v úrovni přízemí oslabené širokými konchami zhruba půleliptického půdorysu, navzájem oddělenými pilíři z režného cihelného zdiva; mezi pilíři rozepjaté cca půlkruhové pasy z cihel. Horní partie podélných stěn jsou z režného cihelného zdiva; plastické členění nemají. Do západní konchy na S straně vložen náhrobek. Severní strana prolomena čtyřmi velkými hrotitými okny se špaletami (i pruty) z cihelných tvarovek, opatřenými dvoudílnou kružbou (s hrotitými obloučky; zasklení šestihrany do olova); v téže stěně pískovcový portál (v místě zazděné konchy; dveře asi barokní). V jižní stěně tři shodně řešená okna; v čele východní konchy přiznána část zazděného gotického portálu. Západní průčelí je vyjma štítu z cihelného neomítnutého zdiva. Svazkovými pilastry je fasáda rozdělena na tři pole; rohové pilastry zalomeny i na podélné stěny. Ve spodní části krajních polí půlkruhové vpadlé arkády; ve středním poli vstupní pískovcový portál s půlkruhovou archivoltou (po stranách uzavřenou do pravoúhlého rámu); okolo portálu edikula s toskánskými sloupy nesoucími vysoké profilované kladí a vyloženou římsu (uprostřed kladí podepřeno konzolovým klenákem s volutou); ve vrcholu trojúhelný tympanon s šiškou. Další dvě výškové etáže tvořeny jen vpadlými obdélnými poli; nad kladím s korunní římsou pilastry ukončeny hlavicí. Ve středním poli horní etáže kruhové okno. Západní štít zděný, členěný horizontálními římsami na několik etáží: ve spodní nízké etáži pokračují svazkové pilastry; po mohutné římse následují šikmá ramena štítu (ve středním poli sgrafita); nad další římsou lichoběžný nástavec lemovaný po obvodě bohatým pásem; na ústupcích osazeny mohutné zděné vázy. Presbytář má střechu sedlovou s valbami nad závěrem; v hřebeni osmiboký sanktusník s cibulovou stříškou. Koruna zdí ve stejné výšce jako na lodi; římsa s omítkovým profilem. Fasády nemají plastické členění; omítky mají podobu psaníčkového sgrafita. Zhruba uprostřed podélných stěn a ve zlomech půdorysu opěráky s omítnutým soklíkem a pultovou stříškou (opěráky pokryté sgrafitem); jeden poloviční opěrák ještě při východní zdi kaple. Interiér osvětlen šesti hrotitými okny s cihelnými špaletami (dvě na J a po jednom v ostatních stěnách; zasklení do olova s figurálními výjevy). Do podstřeší ústí tři okénka umístěná v závěrových stěnách; nálevkovité špalety téměř půlkruhově ukončené (ostění spíše hrotité). Věž je zhruba čtvercového půdorysu; nad přízemím (sakristií) tři další podlaží. Střecha tvořena cibulovitou bání s osmibokou lucernou; krytina z pozinkovaného plechu. Sokl nevýrazný omítkový; profilovaná korunní římsa, psaníčkové sgrafito. Přízemí osvětleno od V obdélným oknem v tesaném ostění s uchy (mříž); obdobné okno na téže straně v úrovni 1. patra; ve 2. patře hrotité okno na S a V straně (špalety z cihelných tvarovek, bez kružeb); ve 3. patře stejná okna ve všech stěnách. Jižní kaple má sedlovou střechu. Korunní římsa níže než na lodi, provedená i na jižní straně v patě štítu. Trojúhelný štít zděný, v patě odsazený; bez členění. Fasády pokryty sgrafitovou omítkou; na jižní straně sluneční hodiny. Těsně nad terénem větrací okénka z krypty (dvě na J a jedno na V), obdélná s pískovcovým ostěním (mříže). Na stejných místech jsou situovaná i okna přízemí, obdélná s pískovcovým ostěním s ušima a vnější lištou (mříže; barevné zasklení do olova); nad nimi tři kruhová okna patra. Schodišťový přístavek u věže vystupuje nad korunu obvodové zdi lodi; je zakryt pultovou střechou doplněnou velkým vikýřem. Profilovaná korunní římsa, sgarfitová omítka. V S zdi vchod s obdélným tesaným ostěním. Schodišťový přístavek u kaple má pultovou střechu. Interiér lodi obdélný, v SV rohu částečně porušen zasahujícím zdivem věže. Klenba valená s výsečemi, pokrytá přetínajícími se štukovými žebry. Patrno, že nosnou konstrukci obvodových zdí tvoří de facto pilíře spojené půlkruhově ukončenými arkádami s římsami v patě; v úrovni patra mezi pilíři empory propojené půlkruhově zakončenými průchody. Plochy oblouků arkád pokryty obdélnými rámy vytvořenými žebry; parapetní zdi empor zděné a na ploše členěné obdélnými poli. Stěny člení výrazněji předsazené pilastry. V místě kaple a zasahující stěny věže mezi pilastry půlkruhové oblouky. Kruchta zděné konstrukce, podklenuta třemi poli křížové klenby, do lodi otevřena třemi stlačenými oblouky. Vítězný oblouk má kolmé boky a téměř půlkruhový pas s římsami v patách. V místě první arkády od východu na J straně obdélný pískovcový portálek s ušima a lištou. Prostor v patře slouží jako rozšířená empora . V J zdi dvě půlkruhově ukončené arkády do kaple. Presbytář nad obdélnou částí zastropen valenou klenbou pokrytou výraznými kazetami a nad závěrem šesti paprsky sbíhajícími se v hladkém válcovém svorníku. Stěny členěny. Vstup do sakristie osazen obdélným portálkem s uchy. V jižní stěně hrotité sanktuárium s dřevěnými dvířky. Přízemí věže zaklenuto vysoko položenou kupolí na pendantivech, pokrytou štukovým žebrovím. V rozích pilíře, mezi nimi stlačené pasy pokryté kazetami; v J zdi vstup do presbytáře; ve V stěně dveře do schodišťového přístavku. 1. patro uzavřeno dvojitými. Ve 2. patře podlaha z masivních fošen. Při J zdi schodiště; v rozích čtvercové pilíře podepírající trámový rošt zvonové stolice dalšího patra. Zde dvě vazby stolice pro zvon (chybí). 3. patro se zvonovou stolicí (jeden zvon). Jižní kaple tvořena jedním vysokým prostorem zaklenutým neckovitou klenbou s výsečemi, členěnou štukovými žebry na zrcadla.Prostor podkroví lodi na západě ohraničen zděným štítem z cihel . 2/ socha sv. Jana Nepomuckého U presbytáře kostela socha sv. Jana Nepomuckého stávající do r. 1928 na náměstí. Socha -podstavec z pískovce, z 2 pol. 18. stol., Na hladkém , dvakrát odstupněném soklu, řešeném na půdorysu rovnoramenného kříže, je osazen hranolový sokl, členěný vpadlým geometrickými rámy, v horní části kalichovitě rozšířený a ukončený římsou. Na římse profilovaný , nahoru se zužující soklík s esovitě prohnutou postavou světce v obvyklém šatě, svisle řaseném, s kovovou hvězdnou svatozáří kol hlavy. V ohbí pravé ruky drží kovovou palmu, na levé kříž s korpusem.Ve výši světcova levého boku 2 okřídlená andělské hlavičky.Základní podstavec z pískovce, zhruba 2,2 m vysoký, půdorys má křížový, opatřen profilovanou patkou, stěny vlastního podstavce pročleněny půlkruhově završenými vpadlinami.Další část mírně předsazená, tato část ukončena vyloženou deskou, na níž ještě menší podstavec pod vlastní sochou, Vlastní postava světce mírně vertikálně prohnutá, světec nemá svatozář, materiálem asi hrubý pískovec šedí barvy.