kostel sv. Petra a Pavla

Kostel je orientovanou trojlodní sakrální stavbou s věží na západě a s presbytářem, stejně vysokým jako hlavní loď, jehož závěr je trojstěnný. Západní průčelí působí díky dvěma přístavbám nepravidelným dojmem. V jeho středu je hranolová věž, vystupující z půdorysu kostela. Její dolní část chrání sokl, který přechází i na ostatní části kostela. Stěny věže člení v dolní části pásová bosáž, u nároží zvýrazněná do kvádrů, které jsou nad sebou střídavě širší a užší. Tento úsek zakončuje přesahující profilovaná římsa. V západní stěně věže se nachází vstup, kterému je předložené třístranné. Tvoří ho vždy pět kamenných stupňů, směrem vzhůru se zužujících až k horní podestě. Dveře jsou dřevěné dvoukřídlé, rámové konstrukce. Každé křídlo tvoří svislým prknem vymezená tři pole nad sebou, s diagonálně kladenými prkny. Nahoře je dveřní otvor zakončený do mírného segmentového oblouku, v jehož vrcholu je hlavní klenák. Nad vstupem je profilovaným okrajem vymezené půlkruhové pole, zvýrazněné u pat oblouk profilovanou římsou. Vzniklá plocha je oproti zbytku dolní části věže hladká. Hladká je také celá horní část věže. V její západní stěně je dole půlkruhově zakončené okno s profilovanou parapetní římsou. Jeho dřevěná výplň je v horní části až na hvězdicovitý průduch plná, zbytek vyplňují vodorovně kladené dřevěné lamely. Obdobnou výplň mají i dvě úzká vysoká okna s půlkruhovým hořejškem, situovaná vedle sebe ve vyšší úrovni věže. Spojuje je profilovaná parapetní římsa. Zcela nahoře je na stěně čtvercové pole s kruhovým ciferníkem hodin s římskými číslicemi. V dolní části jižní stěny věže se k ní napojuje přístavba, která ji částečně zakrývá. Vyšší část je provedená shodně se západní stranou. Také u severní stěny se nachází přístavba, hořejšek je proveden obdobně jako na protější straně, pouze místo půlkruhově zakončeného okna nad římsou mezi částmi věže, je menší dřevěné kruhové okno. Umístěné je výše, než okna na západě a jihu, lemuje ho profilovaná šambrána. Okno je zasklené, rozdělené do kříže. K východní stěně věže přiléhá střecha kostela, nahoře je stejný ciferník, jako na ostatních stranách. Věž má přilbovou střechu, krytou plechem. V jejím vrcholu je zasazena polygonální zvonička se zvonem, která má cibulovitou střechu. Na střechu navazuje jehla s makovicí, z níž vychází hromosvod (?), zakončený obrysovým křížem s kruhovitě rozšířenými rameny a doplněný u všech křížení o zvlněný paprsek. Součástí západní strany kostela jsou i západní stěny lodí a dvou přístaveb. Ze západní stěny severní boční lodě je viditelná pouze menší část, která je bez otvorů – k lodi a severní stěně věže je totiž napojená obdélná přístavba schodiště. Její hlavní římsa sahá zhruba do úrovně římsy mezi částmi věže, trojúhelným štítem o ostrém horním úhlu se napojuje k věži v dolním úseku její horní části. Západní stěna této přístavby je bez otvorů. Jižně od hranolové věže se uplatňují v západním průčelí dvě výškové úrovně. Dolní tvoří přístavba k věži a hlavní lodi, jevící se jako protažení jižní boční lodi (pod společnou střechou). Na její západní straně jsou dva okenní otvory – vlevo je to obdélné dřevěné okno ve špaletě, rozdělené třemi vodorovnými a dvěma svislými příčlemi. Zabezpečuje ho vnější mříž z protínajících se diagonálně vedených prutů. Vpravo je malé štěrbinové okénko. V západní stěně hlavní lodi je nika tvaru lomeného oblouku, v níž je umístěno okno. Dole je kratší, než nika. Je rozdělené dvěma svislými a třemi vodorovnými širokými příčlemi na pole, která jsou pak ještě členěna do rovnoramenného kříže. Loď se přimyká trojúhelným štítem o ostrém horním úhlu k jižní stěně věže. Jižní průčelí tvoří hlavní loď s presbytářem a jižní boční loď s obdélnou přístavbou. Hlavní loď je dvouosá. Půlkruhově zakončená okna jsou umístěna v hluboké, směrem ven se rozšiřující špaletě. Jsou rozdělená dvěma svislými a třemi vodorovnými širokými příčlemi na pole, která jsou pak ještě členěna do rovnoramenného kříže. Do stěny lodi jsou zasazeny čtyři kamenné reliéfy, umístěné ve stejné úrovni. Reliéf u jihozápadního nároží je v poli, které je dole rovné, boky má konvexní a nahoře je zakončeno do tvaru lomeného oblouku. Ve vpadlé ploše s vystupujícím okrajem je reliéf zvířete, zobrazeného v levém profilu (snad velblouda, avšak bez hrbu). Viditelné jsou pouze dvě nohy, dlouhý krk se sklání k zemi. Hlava je protáhlá, zvíře má dlouhý zvlněný ocas. Západně od okna v západní ose hlavní lodi je čtvercová deska s vepsaným kruhem. V jeho vpadlé ploše s vystupujícím okrajem se nachází reliéf beránka Božího. Je zobrazen jako stojící, v levém profilu. Pravá přední noha je ohnutá v koleni dozadu, hlava je otočena rovněž dozadu – do pravého profilu. Beránek má dlouhý zvlněný ocas. Hledí na žerď praporu, zakončenou křížem s rozšiřujícími se konci břeven, která se nachází za beránkovým tělem, zhruba v polovině délky trupu. Na žerď je připevněn stylizovaný zvlněný praporec ve vodorovné pozici, s pravým okrajem rozstřiženým na čtyři pásy. Východně od okna v západní ose je štít, situovaný rovnou stranou doprava. Je na něm reliéf ryby, patrně štiky, zobrazené v levém profilu. Její tělo je prohnuté, nahoře a dole jsou dvě ploutve, ocas je rozdvojený. Ryba má otevřenou tlamu s množstvím zubů. Za rybou se nacházejí dvě rozepjatá křídla, situovaná kolmo (pera směřují z hlediska pozorovatele doleva). Poslední reliéfy jsou umístěné nad sebou východně od okna ve východní ose hlavní lodi. Dole je menší z nich – v obdélném, na šířku orientovaném poli je mísa s květinami (?), provedená ve vysokém reliéfu. Nad ní je větší pole tvaru půlkruhového oblouku. Ve vpadlém poli s plastickým lemem je pták, pravděpodobně pelikán, krmící svou krví mláďata. Je zobrazený v levém profilu jako stojící. Má velká složená křídla, dlouhý ocas směřuje šikmo dolů doprava. Dlouhý krk je silně ohnutý, zobák je vnořen do hrudi. Na levé straně reliéfu je poškozená část, kde patrně byla mláďata. Na východě navazuje na hlavní loď stejně vysoký a o něco užší presbytář. Po obou stranách jeho dvou os je opatřený opěráky, jejichž dolní část – stejně jako dolní část stěny presbytáře – zakrývá přístavba. Viditelné jsou tak horní dva stupně, kryté bobrovkami. Vysoká okna presbytáře jsou zakončená do tvaru lomeného oblouku, umístěná jsou ve vyžlabené špaletě se zvýrazněným vnějším okrajem. Rozdělují je dvě svislé příčle, doplněné vodorovnými. V horním oblouku je barevné zasklení do kružbových motivů. Součástí jižního průčelí je také jižní boční loď, z jejíhož půdorysu vystupuje obdélná přístavba, situovaná blíže jihozápadnímu nároží. Její stěny mají dole hladký sokl, výše jsou členěné pásovou bosáží. Západní a východní strana je bez otvorů, ukončuje je profilovaná hlavní římsa. Uprostřed jižní stěny je vstup - dvoukřídlé dřevěné dveře rámové konstrukce, tvořené třemi výplněmi nad sebou. Vstupní otvor, nahoře zakončený do půlkruhového oblouku, lemuje šambrána s hlavním klenákem. Jižní stěna vrcholí trojúhelným štítem s plastickým orámováním. Střecha přístavby je sedlová, krytá dvojitě kladenými bobrovkami. Západně od přístavby je ve stěně jižní boční lodi drobné obdélné okno s ven se rozšiřující špaletou, zabezpečené vnější mříží. Východně od přístavby má boční loď výrazně předstupující vysoký sokl (podobně rozšířený, avšak nižší, je i sokl na východní straně přístavby). Jsou zde dvě okna. Západní z nich je větší, nahoře zakončené do nepravidelného segmentového oblouku. Umístěné je v hluboké špaletě, zabezpečuje ho vnější mříž ze zprohýbaných prutů, tvořících síť z kosočtverců se zvlněnými okraji. Silnější příčle člení okno do tvaru latinského kříže, doplňují je ještě tenké příčle, a to dvě svislé a jedna vodorovná (v dolní části). Východní okno se nachází v nice, zakončené do tvaru lomeného oblouku, je o něco menší, než nika. Je dvoukřídlé dřevěné, s poutcem oddělenou horní částí. Obě křídla člení dvě tenké vodorovné příčle, horní oblouk je rozdělen širokou svislou příčlí na poloviny. Okno má vnější mříž ze svislých a vodorovných prutů. Do stěny mezi oběma okny je vsazen kamenný náhrobník. Je obdélný, nahoře ho zakončuje užší půlkruhový štít. V hlavní části náhrobníku se nachází erb, umístěný na kartuši s rozeklanými okraji. Ve štítu je lipová ratolest, dvě překřížené jsou i v klenotu. Erb přidržují oběma rukama dvě stojící postavy andělů. Situované jsou čelně, mají dlouhý šat s přepásáním a překřížením přes trup a s krátkými rukávy. Vnější paže je ohnutá v lokti před tělem, ruka drží kartuši za střední část. Vnitřní paže téměř není vidět, ruka spočívá na vyšší partii kartuše. Andělé mají hlavy s krátkými vlnitými vlasy natočené mírně směrem od sebe, vzadu jsou vidět části rozepjatých křídel. V horním půlkruhovém štítu je reliéf čelně situované andílčí hlavy, pod níž jsou rozepjatá křídla. Pod erbem je nápisová část ve znění: „LETHA·PANIE·M·D·LXXX·DNE·VII·MIE / SICZE·ZARZI·VMRZELA·GEST· VROZENA / PANI·KRISTINA·ZAHRADKOWNA Z DIWIC / MANZELKA·SLOWVTNEHO·MATHIASSE·CZEZNARA·MESSTIENINA MIESTA DVCHCZOWA / GEGIZTO TIELO TVTO·POCHOWANO·LEZI·“. Východním směrem je stěna jižní lodi protažena před presbytář přístavbou sakristie - stěna se jeví sjednoceně. Nacházejí se zde dvě osy, oddělené obdélným přístavkem (patrně komína), který převyšuje stěnu a sahá až nad střechu. Na jeho jižní stěně, zakončené do trojúhelného štítu - stejně jako protější strana - jsou v horní části dva reliéfy. Nahoře je velké vpadlé kruhové pole se zvýrazněným okrajem, v němž je reliéfně provedený Kristův monogram. Níže je zvlněná obdélná páska, uprostřed s vyrytým letopočtem 1873. V trojúhelném zakončení stěny je vpadlé pole tvaru trojlistů s úzkými listy. Přístavek má sedlovou střechu, krytou bobrovkami. Západně od něj jsou obdélné jednokřídlé vstupní dveře, umístěné v nice, která je zakončená do tvaru lomeného oblouku. V horním oblouku je vpadlé pole, sledující jeho tvar. Ve východní ose se nachází obdobné okno jako západně od vstupu. Další takové je i ve východní stěně. Východní stranu kostela tvoří závěr, jehož střední stěna je rovná a boční šikmé. Na jejich nároží je třístupňový opěrák, stejně vysoký jako na jižní straně. Jednotlivé stupně kryje na šikmé horní straně obklad z bobrovek. V šikmých stěnách závěru jsou stejná okna jako v jižním průčelí presbytáře, okno ve střední stěně je slepé. Dvouosá severní stěna presbytáře je stejná jako její protějšek, pouze jsou zde viditelné opěráky v celé své výši. Severní stěna lodi je zakrytá střechou, protaženou nad boční loď - ta má východní stranu bez otvorů. Jižní strana je čtyřosá. V osách první, druhé a čtvrté od východu jsou stejná okna – obdélná, nahoře zakončená do půlkruhu. Po stranách a nahoře je lemuje profilovaná šambrána, dole je profilovaná parapetní římsa. Okna v osách první a druhé od východu mají výplň vodorovně rozdělenou do tří částí a dole svisle na poloviny. V ose čtvrté od východu sahá svislá příčle po celé výšce okna. Všechna tři zabezpečuje vnější mříž z kolmo se protínajících prutů. V ose třetí od východu je situovaná obdélná přístavba. V dolní části má sokl, zbývající plocha stěn je členěna pásovou bosáží. Východní a západní strana jsou bez otvorů, uprostřed severní stěny je vstup – dvoukřídlé dřevěné dveře, umístěné téměř v líci. Křídla tvoří tři obdélné, na výšku orientované výplně, kolem segmentově zakončeného otvoru je profilovaná šambrána, sahající k soklu. V obou nárožích je odhaleno zdivo z kamenných kvádrů (oproti dnešnímu líci stěn ustupující). Sahá od soklu k pásu bosáže nad dveřním otvorem, v jeho dolní části je na severní straně reliéf gotického okna se dvěma jeptiškami a plaménkovou kružbou nad nimi. Stěna vrcholí trojúhelným štítem s plastickým orámováním, boční stěny profilovanou hlavní římsou. Přístavba má sedlovou střechu, krytou bobrovkami. Jak již bylo uvedeno u popisu západního průčelí, k severní boční lodi a hranolové věži se v místě jejich styku připojuje obdélná přístavba schodiště. Její hlavní římsa sahá zhruba do úrovně římsy mezi částmi věže. V severní stěně jsou umístěny tři otvory nad sebou. V dolním podlaží jsou obdélné jednokřídlé dřevěné dveře rámové konstrukce, přístupné kamenným schodem. Člení je obdélné výplně – v dolní části je jedna, situovaná na šířku, v horní pak dvě vedle sebe, orientované na výšku. Otvor má jednoduchý kamenný portál. Nad vstupem je vpadlé pole tvaru půlkruhu. V obou vyšších podlažích je stejné okno, které je menší obdobou oken na severní straně severní boční lodi – včetně orámování. Jsou dvoukřídlá, s křídly, rozdělenými vodorovnou příčlí na poloviny a s poutcem oddělenou horní částí, členěnou sluncovitě. Nad profilovanou hlavní římsou se zvedá pultová střecha, krytá bobrovkami. Hlavní loď má sedlovou střechu, protaženou nad severní boční loď, presbytář rovněž sedlovou, nad závěrem půljehlancovou. Krytinou jsou bobrovky. Ve střeše lodi jsou volská oka – nad hlavní lodí dvě na každé straně, nad severní lodí čtyři. V hřebeni střechy presbytáře je zasazená čtyřstěnná zvonička, na každé straně s půlkruhově zakončeným otvorem. Zvonička má jehlancovou střechu, dole oble rozšířenou, zakončenou makovicí s křížem. Jižní boční loď s přístavbami mají společnou valbovou střechu, krytou dvojitě kladenými bobrovkami.