kostel sv. Šimona a Judy

Kostel sv. Šimona a Judy stojí v centru návsi, kterou tak rozděluje zhruba na severní a jižní část. Jedná se o zděný hladce omítnutý jednolodní orientovaný kostel s představenou hranolovou třípatrovou věží na západní straně a s pravoúhle odsazeným presbytářem s půlválcovým závěrem a přízemní sakristií na jižní straně. Loď má sedlovou střechu, presbytář nad závěrem zvalbenou – obě jsou kryty pálenými bobrovkami na husté laťování. Sakristie má valbu dvojitě krytou na řídké laťování, věž je kryta plechem pobitou cibulí s lucernou zakončenou původně makovicí a železným kovaným patriarším křížem. Loď s věží má krom korunní římsy římsu kordonovou, která u věže a západního průčelí odděluje bosované přízemí a u lodi sokl s pásovou bosáží. Nároží lodi a věže jsou též bosována. OKNA má chrám zpravidla plným obloukem zaklenutá, se šambránami s ušima a vnějšími obrysovými lištami. Západní hlavní vstupní průčelí (s věží) má korunní římsu doplněnu na plné kladí, které se zalamuje na věž, kde má ve vlysu triglyfy. 1. patro věže má pásovou bosáž, která přechází i na západní průčelí lodi, kde po stranách věže jsou konchami zaklenuté niky a nad nimi slepá zhruba čtvercová okna. 2. patro věže má na stranách po obdélném okně a 3. zvonové patro po okně se žaluziemi zakl. plným obloukem, ale jejich šambrány jsou bez uší. HLAVNÍ PORTÁL. V ose západní strany věže je hlavní portál kostela zabírající nejen přízemí, ale i celé její 1. patro. Tvoří jel pískovcová jónská edikula s prolomeným frontonem, jehož kladí je oválně projmuté a nahoře ozdobené latinským křížem. V edikule je ze štuku slepý oblouk s patečními římsami a archivoltou s pískovcovým hlavním klenákem, ve cviklech nad archivoltou je v bosáži provedené zaklenutí. Teprve v tomto oblouku je osazen vlastní pískovcový pravoúhlý portál se svazkovým hlavním klenákem, v jehož nástavci s trojúhelným frontonem je na vystouplém zrcadle Kristův monogram: “IHS”. V portále osazeny dvoukřídlé levé dovnitř otvíravé rámové dveře o čtyřech výplních – horní s mřížemi. V 1. patře věže na jižní straně jsou při průčelí dveře, k nimž vede schodiště s pískovcovými stupni a železným zábradlím. BOČNÍ PORTÁL. Boční průčelí lodi mají po třech oknech, v soklu ve středu jižního průčelí dvoukřídlé levé dovnitř otvíravé rámové dveře o čtyřech výplních osazené v pískovcovém portále se svazkovými klenáky na všech třech stranách, po stranách se štukovou bosáží a nahoře zakončený pískovcovou římsou nad níž voluty nesoucí latinský kříž. PRESBATÁŘ A SAKRISTIE. Presbytář má celkem tři okna, dvě na bocích a jedno v ose závěru. Přízemní sakristie má pod korunní římsou na východě a jihu po zamřížovaném okně a na západě levé rámové dveře o pěti výplních v jednoduchém pískovcovém portálku.