kostel sv. Václava

Objekt pravoslavného kostela sv. Václava, původně evangelický kostel, je situován v dolní části Husitské ulice, v prostoru hlavní komunikační osy bývalého teplického předměstí historického města Krupka. Kostel vznikl počátkem 20. století přestavbou původního městského domu. Je vystavěn v menším svahu a vstupy do objektu jsou ve dvou úrovních. Kostel je orientován v ose jihovýchod - severozápad. Hlavní, severovýchodní fasáda přiléhá ke komunikaci - Husitské ulici. Na jihovýchodní průčelí s věží navazuje za soutkou další historická zástavba. Ze severu přiléhá ke kostelu křižovatka pěších cest a volné prostranství. Západní strana objektu - horní terasa - sousedila s městským domem, dnes zbořeným. Stavba kostela je tvořena lodí s vestavěnou osmibokou věží na jihovýchodní straně. Loď je vystavěna nad obdélným půdorysem, zastřešeným nízkou sedlovou střechou s vláknocementovou krytinou. Věž je zastřešena stanovou střechou s plechovou měděnou krytinou. Malá sanktusníková věžička, situovaná na severozápadním vrcholu střechy lodi, má přilbicovou stříšku rovněž s plechovou krytinou. Hlavní severovýchodní fasáda otočená do Husitské ulice má šest okenních os, přízemí je od patra kostela odděleno vytaženou mezipatrovou římsou, v pravé boční ose přízemí je prolomen vstupní otvor dveří. Mezi okny patra fasády je ve štuku vytaženo ozdobné hrázdění v secesních zaoblených křivkách. Boční levá okenní osa skrývá vertikální komunikaci - schodiště mezi presbytářem kostela, suterénem a věží. V jihovýchodní čelní stěně přistavěné věže je prolomeno hlavní okno presbytáře kostela s osazeným původním vitrážovým oknem s postavou Krista. V převýšené části nad střechou lodi je hmota věže prolomena čtyřmi vysokými okny. Severozápadní průčelí kostela ie hladké bez otvorů. V jihozápadním průčelí ie prolomen pouze vstup do lodi kostela.