kostel sv. Václava

Kostel je zděná omítnutá stavba na obdélném půdorysu, zasazená do mírně stoupajícího terénu. Jeho architektonické pojetí je nezvyklé v tom, že má shodně provedenou západní a východní stranu (rozdíl je pouze ve věži, která je na východní straně kostela). Západní průčelí má střed předstupující v mírném rizalitu. Dolní část stěny chrání poměrně vysoký sokl, který obíhá celou stavbu. U obou nároží je v celé výši stěny pásová bosáž, která pokračuje i na nároží středního rizalitu – zde však, díky tomu že zubatě střídá nad sebou širší a užší pásy, působí jako bosáž kvádrová. V ose středního rizalitu se nachází vstup, přístupný po čtyřech schodech (horní stupeň je zároveň prahem). Jsou to dvoukřídlé dřevěné dveře rámové konstrukce, na každém křídle s čtyřmi výplněmi nad sebou. Na pravém dveřním křídle je esovitě prohnutá klika, dole zdobená protáhlými listy či stvoly a na horním konci rozšířená do nahoru vyklenutého listového motivu. Obdélné kování kolem zámku má dole tulipánovitý květ, obrácený směrem dolů. Mezi výplněmi pravého křídla první a druhou zdola se nachází čtvercové madlo s vystupujícím středem, nasazené na kruhové kování. Dveřní otvor je zvýrazněný portálem. Po stranách je vždy jedna lizéna a nad ní směrem vzhůru se rozšiřující konzole, podpírající trojúhelný fronton. Nad vstupem je obdélné, nahoře půlkruhově zakončené okno ve ven se rozšiřující špaletě. Otvor lemuje úzká šambrána. Okno je uzavřené dvoukřídlými dřevěnými žaluziemi s vodorovně kladenými lamelami. Průčelí ukončuje prostý pás kladí, obíhající celý kostel a nad ním pak hlavní římsa. V šíři středního rizalitu se nad stěnou zvedá trojúhelný štít, lemovaný profilovanou římsou. Protějškové východní průčelí je provedené stejně jako západní – s drobnými rozdíly. Jednoramenné schodiště ke vstupu má stupně orientované kolmo k ose kostela, před vstupem je pak rovná podesta a nad ní ještě dva stupně ke dveřím. Vlastní dveře jsou provedené zdobněji. Výplň druhá a třetí zdola jsou plasticky orámované na způsob perlovce a uprostřed mají vyřezávaný motiv květu. Oba motivy jsou podobné, tvořené rozvinutým květem s osmi lístky – v dolní výplni je tento květ kruhový, zatímco v horní oválný, orientovaný na výšku. Rozdílem je také to, že okno nad vstupem je zde prosklené. Členěné je různě širokými příčlemi. Širší příčle jsou tři – dvě vodorovné (jedna v polovině a druhá pod horním obloukem) a jedna svislá (v polovině). Každé ze čtyř takto vzniklých polí pak člení ještě jedna svislá a dvě vodorovné příčle, horní oblouk pak sluncovité příčle. Do střechy kostela je na východní straně (za štítem) zasazená hranolová věž se zkosenými nárožími. V každé ze čtyř stěn je obdélné, půlkruhově zakončené okno v šambráně, vyplněné dvoukřídlými dřevěnými žaluziemi s vodorovně kladenými lamelami. Pod oknem – kromě západní stěny – je pak kulatý ciferník hodin s římskými číslicemi. Profilovaná hlavní římsa věže je nesená poměrně velkými volutovitými konzolami, plocha mezi nimi je zdobená symetrickým ornamentem. Věž má plechovou stanovou střechu, ukončenou makovicí s jednoduchým křížem. Pětiosé jižní průčelí kostela má trojosou střední část předstupující v mírném rizalitu. Na fasádě se opakuje motiv klenákové bosáže ze západní a východní strany. Po obou bočních stranách bosáž lemuje krajní osy (klenáky směřují dovnitř) a je rovněž vně dvou os vedlejších (tj. bosáž chybí po stranách střední osy). Ve střední ose se nachází vstup – obdoba západního vchodu. Rozdíl je v madle, které má přední část nikoliv čtvercovou, nýbrž kruhovou a také v portálu, kde je nad vstupem místo trojúhelného frontonu pouze profilovaná rovná římsa. V krajních osách je v dolní části poměrně velké kruhové okno ve špaletě, lemované úzkou šambránou. okno je rozdělené silnými příčlemi do rovnoramenného kříže a ještě dvěma tenkými diagonálními příčlemi. V osách vpravo a vlevo od střední osy je podobné, avšak menší a zaslepené okno. Všech pět os v horní části fasády vyplňují stejná okna, jako je okno na východní straně. Protější severní průčelí je stejné, jako to jižní - s tím rozdílem, že v dolní části fasády chybí otvor v osách druhé a čtvrté od východu a místo vstupu je ve střední ose třetí kruhové okno. Kostel má valbovou střechu, nad západním štítem je střecha sedlová, krytinou jsou tašky bobrovky. Poznámka: popis odpovídá stavu v červenci 2004.