kostel sv. Václava

Jednolodní orientovaná stavba s předsíní. Obdélná loď a odstupněný, trojboce uzavřený presbytář. Zdivo smíšené omítané (šedý nástřik). Interiér: Předsíň: křížová klenba do koutových čtvrtpilířů, do lodi hladký pravoúhlý portál se zdobnými pseudogotickými dveřmi. Loď: valená klenba se třemi dvojicemi styčných výsečí, s barevně zvýrazněnými hřebínky na hranách i mezi dvojicemi, svedená do přízedních polopilířů s kamennými římsovými hlavicemi. Na západní straně dřevěná pseudorenesanční kruchta na dvou vyřezávaných sloupcích, do plného dřevěného zábradlí se zdobnými výplněmi vloženy pseudogotické varhany (barevnost světle zelená - zlatá) s datováním 1866. Okna s geometrickými vitrážemi a hrotitými záklenky. Vítězný oblouk hrotitý, okosený. Presbytář: sklenut křížovou klenbou s žebry s vyžlabenými hranami, s nevýrazným svorníkem, bez patek, v závěru trojdílná klenba s týmiž žebry. V severní stěně lomený profilovaný portál s velmi hodnotnými železnými dveřmi, křížem pobitými pásky a s rozetkami, vpravo výklenek s odstupněným okrajem, v kameni. Okna vitrážová s lomenými špaletami. Sakristie: Valená klenba s výsečí pětibokou, navazující na výklenek dveří z presbytáře. Exteriér: výrazný sokl, nahoře ukončený řádkou kvádrů shora šikmo seříznutých, odstupněná hlavní římsa, opěráky z pískovcových kvádrů, ukončené spádovanou deskou s profilu. Západní průčelí: bez otvorů, hladký štít, s křížem na vrcholu. Jižní průčelí: vlevo předsíň s pseudogotickým hrotitým portálem a dveřmi dvoukřídlými, pravoúhlými, nad nimi slepá kružba, pod střechou profilovaná římsa, na vrcholu štítu kamenná křížová kytice. Dále dvě okna s vitrážemi, hrotitá, v rozevírajících se špaletách, dva opěráky, jedno okno na presbytáři. Východní trojboký závěr: v každé stěně po 1 okně (mimo SV), lemovaném profilem. Sakristie s šestitabulkovým okénkem a prosekávanou, asi renesanční mříží. Severní průčelí: sakristie s výplňovými profilovanými dveřmi v hluboké špaletě na lodi 1 okno. Střecha sedlová, na závěru zvalbená, krytá bobrovkami.