kostel sv. Václava

Jednolodní stavba s užším čtvercovým presbytářem, se sakristií přilehlou k jeho jižní straně a s hranolovou věží představěnou přede západní průčelí. Stěny lodi trojosé, presbytář jednoosý, s velkými okny s půlkruhovým záklenkem s kamennými ostěními s pasy a klenákem. Vnějšek členěn lisénami a pásy v omítce, které nesou profilovanou hlavní římsu. Presbytář je na severní a východní straně podepřen širokými opěrnými pilíři. Západní průčelí lodi ( respektive jeho boční části za věží) má štít s konkávně prohnutými hranami, s volutami v ploše omítky, na nárožích kamenné koule. Obdélná sakristie na jihu presbytáře má na západní straně přistavěnou vstupní předsíňku ( uvnitř kryje pěkné barokní dveře s kováním. Sakristie má valbovou střechu, krytou taškami, na jižní straně je obdélné okno s kamenným ostěním, mezi vnitřním a vnějším oknem je vsazená mříž. Fasáda věže na západní straně kostela je členěna v přízemí na nárožích svazky ionizujících pilastrů, nesoucích profilovanou kordonovou římsu. V patře na nárožích svazky toskánských pilastrů nesou profilovanou římsu. Ve stěnách patra po jednom půlkruhově zaklenutém okně s kamen. ostěním s pasy a klenákem. Po starnách věže přístvky šnekových schodišť do patra, se schody osvětlenými dvěma oválnými okny s kamenným ostěním nad sebou.Vchody na schody zevnitř z podvěžní předsíně. Vstupní portál na záp. straně je pravoúhlý, s profilovaným ostěním s ušima a klenákem. Nad ním velké zaslepené půlkruhově zaklenuté okno s kamenným ostěním s pasy a bobrovkami. Střecha věže helmová s mansardou, krytá ve spodní části prejzy, v horní plechem. Střecha kostela valbová, krytá bobrovkami. Interiér: Presbytář zaklenutý plackou, nesenou v rozích nakoso postavenými pilastry s římsovými hlavicemi, stlačený vítězný oblouk nesený římsovitými úseky. Loď plochostropá, se stěnami členěnými mezi okny dvojicemi pilastrů nesoucích úseky římsy. Na západě zděná kruchta se zvlněnou přední stranou, vypnutou uprostřed do lodi. Kruchta je nesena dvěma osmibokými pilíři, v přízemí je otevřená do lodi třemi půlkruhovými oblouky arkád, tvořícími čela tří valených kleneb podkruchtí, které protínají lunety. Klenba sakristie placková.