kostel sv. Václava

Zděná jednolodní sakrální stavba s pětibokým prebyteriem s opěráky, orientovaným k východu. Při západním průčelí hranolová věž se stanovou střechou. Loď a presbytář zastřešen setrmou sedlovou střechou, nad presbyteriem zvalbenou. Krytina nad lodí pálená taška bobrovkka, nad prebyteriem prejzy. Při severním průčelí přístavba novogotické vstupní předsíně, obdélná se štítovou atikou, vstup obdélný uzavřený segmentem. Při jižním průčelí stavby obdélné přístavky starší předsíně, valbově zastřešené. Při jižním průčelí prebytáře přístavba obdélné valbově zastřešené sakristie. Chrámová loď obdélná, blížící se čtverci, plochostropá, strop se štukovým zrcadlem a fabionem. Osvětlena je dvojicí protilehlých okenních otvorů s hrotitými oblouky s dovnitř se rozevírajícími špaletami. Jižní zeď podtstatně mocnější. Původní vstup do lodi byl v jižní zdi, dnes ústící do bývalé předsíně. Otvor s lomeným obloukem je při vnějším obvodu osazen gotickým portálem s trojicí hruškovitě profilovaných prutů. Předsíň dnes slouží jako kaple Božího hrobu. V západní části lodi kruchta, nesená dvojicí kolejnicových traverz. Pod kruchtou vstup na věž, zaklenutý plným oblokem, špalety kolmé k líci zdi. Presbytář oddělen hrotitým triumfálním obloukem, je zaklentu křížovou jedním polem křížové klenby s klínovými žebry s výžlabením, meziklenenbním žebram a paprsčitým závěrem. Klenební ževbra jsou svedena na konzoly. Svorníky prvního pole je okrouhlý s reliéfem antropomorfní masky, které z úst paprsčitě vyrážejí ratolesti vinné révy, na meziklenebním žebru je patrně druhotně osazen kamenný znak Půty ze Mšeného, v trojúhelném gotickém štítu medvědí tlapa. Svorník paprsčitého závěru zdoben reliéfem vegetabilního věnce. V severní zdi sanktuarium s reliéfním vimperkem se slepými troj a čtyřlistými kružbami, po stranách s fiálami. V jižní zdi tříosá kamenná sedile. Vstup da sakristie v jižní zdi pravoúhlý. Kazatelna kamenná, kalichovitého tvaru, schodiště dřevěnné se zděným parapetem. V presbytíři umístěna pozdně románska opuková osmiboká křtitelnice s reliéfy písmen alfa, omega. Věž románská, konstruovaná z opukového kvádříkového zdiva, třípodlažní, na západním průčelí prosvětlena trojicí štěrbinových oken, ve zvonicovém patře velká zvuková okna s žaluziovými výplněmi. V 1. NP, v severním průčelí prolomen novodobý vstup s hrotitým obloukem. Na S průčelí v jedné třetině výšky osazen kamenný znak Půty ze Mšeného. Krov nad lodí a presbyteriem přístupný z věže, nad lodí typologicky pozdně gotický krov klasového typu s věšadlem a stojatými stolicemi, podélně zavětrován ondřejsými kříži (dendrochr. dat. 1553/4, věšadlo 1738/39). Nad presbyteriem ranná forma ležaté stolice s pásky (dendrochr. dat. 1537/8). Neomítané kvádříkové zdivo věže se pohledově uplatňuje z krovu, zde patro zazděné románské sdružené okno.