kostel sv. Václava Na Zderaze

Kostel sv.Václava na Zderaze Sv. Václav sloužil jako farní kostel pro osadu Zderaz, patřící křižovníkům-Strážcům Božího hrobu. Jejich klášter byl založen 1190, zpráva o svěcení kostela mluví o roce 1181. R. 1324 řád přikoupil sousední dům s lázní a zřídil tam špitál, později byla součástí areálu ještě škola a hřbitov. Křížovníci provedli i gotickou přestavbu (v souladu s novostavbami dalších kostelů na NM, kdy byl dán základní dispoziční i tvaroslovný modul). R. 1420 byl kostel vypálen, křížovníci uprchli, faru s kostelem převzali kališníci. Později kostel průběžně opravován (koncem 16.stol.pod vedením K. Mělnického-Carolides z Karlsperka, r. 1610 odlit nový zvon (B. Hoffman). Od r. 1623 kostel, zvonice, škola, hřbitov i fara do vlastnictví řádu bosých augustiniánů. R. 1785 po zruš.řádu odsvěcen, r. 1827 opět posvěcen, přesto chátral (koncem 19. st. hrozilo i zbourání). R. 1904 z podnětu J. Hlávky vyprac. návrhy na rekonstrukci u arch. J. Fanty a A. Wiehla (později zbud. podle Fantova návrhu pouze kamenná terasa). Před opětovným zřícením kostel zachránilo jeho odkoupení církví čs. husitskou r. 1929 (oprava pod vedením arch. E. Sochora). Dnešní kostel, stojící na vysoké kamenné terase nad dnešní ul. Resslovou a Dittrichovou, je v jádře gotická jednolodní neomítnutá stavba z kamen. lom. zdiva se sakristií při jeho jižní straně a lodí zaklenutou renes. gotizující síť. klenbou. Stavba vznikla v pol. 14. stol. ze staršího románského kostela rozšířením kněžiště a přestavbou lodi (doch. zbytky opuk. kvádříkového zdiva románské věže zabudované do SZ nároží gotického kostela). Kostel byl nově zaklenut v l. 1586-87, regotisován r. 1909 a r. 1926 upraven do dnešní podoby. R. 1909 vznikla také terasa se schodišti z obou ulic a 2 pískovcovými sloupy s měděnými lucernami. Na terase je umístěno torzo román. pískovcového okenního sloupku. Původní gotický ráz je patrný hl. v interiéru (chór s hruškovou profilací žeber). Na dvou protilehlých stranách presbytáře u triumf. oblouku se zachovaly gotické malby (Rodokmen Krista) z r. 1400, pod kruchtou a v sakristii malby z doby kol. pol. 17.st. (skutky milosrdenství), na klenbě malby z 2. pol. 18. st. připisované J. Hagerovi. R. 1637 osazena nová kazatelna (soch. výzd. J. J. Bendl). V kostele byl i obraz sv.Václava od K.Škréty (po odsvěcení r. 1785 prodán do Staré Boleslavi). R. 1930 byl kostel opatřen novým oltářem s krucifixem a lavicemi od Fr. Bílka a průčelní okno vitrajemi s postavami českých hist. osobností od K.Brouska. Z ul. Dittrichovy je dnes vstup úzkým koridorem (kamenná zeď s brankou) do otevřeného prostoru kolumbária při jižní stěně kostela.