kostel sv. Václava se hřbitovem

Kostel byl dostavěn roku 1722 jako dílo Jana Blažeje Santiniho, zadavatelem byl žďárský opat Václav Vejmluva. Kostel nese Santiniho atributy – symbol koruny nebo knížecí čapky nad lucernou, které symbolizují založení kostela panovníkem. Kostel je orientován ve směru východ – západ. Na východní straně je přimknuta hřbitovní zeď probíhající podél hranice hřbitova. Ve východní části hřbitovní plochy na ose se nachází márnice. Areál kostela sv. Václava je autorským projektem Jana Blažeje Santiniho. Jedná se o stavbu s barokní orientovanou dispozicí a udržovaným vzhledem z původního návrhu. Osově orientovaná márnice a ohradní zeď jsou součástí stavby a dotvářejí tak charakter unikátního barokního kostela. Objekt márnice je situovaný kolmo na podélnou osu výstavby v centrální části hřbitova vymezeného ohradní zdí hřbitova s dvěma symetricky umístěnými vstupy v blízkosti objektu kostela. Ohradní zeď je kotvená do východní fasády kostela a svou hmotou vytváří vizuálně rovnocenný prvek k objemu kostela. Kubatura hřbitova v popředí věžového průčelí kostela s centrální márnicí tak vytváří partnera v kompozici hmot a rytmicky členěných fasád v celé situaci.