kostel sv. Vavřince

Kostel, situovaný na mírně se zvedajícím návrší, se skládá z širší obdélné lodi a čtvercového presbytáře. Východní nároží presbytáře, stejně jako nároží lodi, podpírají šikmé, jednou odstupňované pilíře. Dochovala se tři gotická lomená okna s šikmým ostěním: v průčelí a ose presbytáře a menší okno v jižní zdi lodě. Ostatní okna jsou půlkruhová barokní. V ose západního průčelí je menší valeně zaklenutá předsíň kryjící půlkruhový, ploše profilovaný raně renesanční portál. Loď kostela je plochostropá, presbytář zaklenut jedním polem křížové klenby bez žeber. Hrotitý vítězný oblouk je z červených kvádrů. Na stěnách zbytky gotických fresek s náboženskými výjevy (Smrt Panny Marie, Madona mezi sv. Petrem a Pavlem, alegorie Církve, Nejsvětější Trojice, sv. Anufrius a pás figurálních výjevů se sv. Kateřinou).