kostel Zvěstování P. Marie

Dříve se jednalo o dva samostatné kostely stojící v těsné blízkosti – starý kostel, snad Mydlovarský ze 13.století obsahující hlavní loď a presbytář a druhý kostel, snad Zahájský z doby Vladislavské obsahující loď a sakristii. V důsledku bitvy u Zahájí v roce 1724 byla celá ves včetně kostela a fary vypálena. Kostel byl upraven v barokním slohu, kdy byl severní presbytář přepažen stropem a rozdělen na sakristii v přízemí a oratoř v patře a zároveň byl zazděn severní triumfální oblouk. Prolomením boční zdi dělící oba kostely byly tyto prostory spojeny do dvoulodí. Kostel Zvěstování P. Marie se nachází na okrouhlém nepoužívaném hřbitově, uprostřed obce, podél hlavní komunikace a v těsné blízkosti areálu fary čp. 12, která je orientovaná na západ od kostela. Hřbitov není součástí KP. Dvoulodní orientovaný kostel má obdélnou hlavní (jižní) loď zaklenutou třemi poli hvězdicové klenby dosedající na polokruhové pilastry, s kruchtou na západě. Na loď navazuje pravoúhlý zúžený presbytář, který je zaklenut jedním polem křížové klenby s kamennými žebry na konzolách a v zadních koutech na příporách. Před západní průčelí hlavní lodě je předsazena hranolová věž, v jejímž podvěží se nachází vstupní předsíň sklenuta hvězdovou čtyřcípou klenbou na konzolách v rohu místnosti. Prolomením boční zdi obou kostelů dvěma polokruhovými oblouky, se tyto prostory spojily v dvoulodí. Severní loď je obdélná s kruchtou na západě, je zaklenuta dvěma poli křížové klenby dosedající na pilastry. Na ní navazuje pravoúhle zakončená sakristie s oratoří v patře, kde sakristie má rovný strop s jednoduchým štukovým orámováním spočívající po celém obvodě na římse. Krovy obou kostelů jsou spojeny v jeden a mají jednu společnou sedlovou střechu. Jedná se o hambalkový krov se dvěma úrovněmi hambalků s typickým provedením ležatých stolic s pásky a se středovým sloupkem mezi hambalky. Tesařské spoje plátované. Exteriér: Fasády kostela jsou hladké, bez profilací s podstřešní profilovanou římsou. Na severní straně je loď členěna dvěma segmentově zaklenutými okny v šambráně s uchy, na jihu třemi stejnými okny a jedním hrotitým portálem a na západě hrotitým portálem s dvoukřídlovými dveřmi. Jižní stěna presbytáře jedním segmentově zaklenutým oknem a východní stěna kruhovým oknem a zazděným polokruhovým okénkem. Při jihovýchodním rohu presbytáře je zachován opěrák s korunou krytou bobrovkami. Severní stěna sakristie je členěna dvěma okny nad sebou, obdélným a segmentově zaklenutým, v šambráně s uchy a pravoúhlým vstupem. Hranolová věž na západě je horizontálně členěna římsami s mohutnou profilovanou podstřešní římsou a vertikálním zvýrazněními lisénovými pásy v rozích věže. V přízemí je členěna hrotitým portálem s oslím hřbetem, se vstupem do podvěží. Poslední patro, zvonové, je členěno čtyřmi okenními otvory zakončenými kruhovými hodinami. Dvojlodí kostela zastřešeno sedlovou střechou krytou bobrovkami na šupinu. Na sedlovou střechu navazuje valbová střecha presbytáře a sakristie, která je rovněž kryta bobrovkami na šupinu. Hranolová věž je zakončena stanovou střechou s bání krytou plechem.