koupaliště Dachova

Lesní koupaliště Dachova u Hořic se nachází ve vzdálenosti cca 2 km od města Hořice severním směrem při křižovatce k Miletínu po pravé straně. Rekreační osada mezi lesy je situována na úbočí Hořického chlumu, v době své výstavby bylo koupaliště vybudováno v okolní lesnaté krajině, voda pro nádrž je taktéž čerpána z blízkého zalesněného svahu. Dominantou rekreačního areálu je samozřejmě bazén s vodní plochou, ale také dřevěná stojící budova na nízké kamenné podezdívce. Podélná dispozice stavby o délce cca 92 m vystavěná na severovýchodní straně areálu u přístupové lesní zpevněné cesty je působivě členěna, zrcadlově osově souměrná. Uprostřed stavby, průčelím orientované směrem k vodní ploše, jihozápadu, je hlavní pavilón. Od něho směrem na obě strany v přímé linii vybíhá dlouhá řada kabin, ukončená v nárožích stavby malými pavilóny (pokladnami). Boční křídla kabin jsou po každé straně v polovině přerušena otevřenými převlékárnami. Hlavní pavilón je trojtraktový, uprostřed s převýšenou střechou, po stranách jsou přistavěna dvě nižší křídla, střechy traktů sedlové. Objekt hlavního pavilónu je přístupný od jihozápadu přímým betonovým schodištěm, dvoukřídlé dřevěné dveře jsou ve vrchní části s prosklenými průhledy dělenými u každého křídla do osmi tabulek, po stranách dveří svislé prosklené světlíky. Lichoběžníková okna po stranách vstupních dveří se širším spodním rámcem dělena do obdélných tabulek. Hlavní pavilón je prosvětlen velkým šestiúhelníkovým oknem nad vstupními dveřmi, nad okny po stranách vstupu dvěma okny kosočtverečného tvaru, nástavec se sedlovou střechou je prosvětlen třemi trojúhelnými okny, nad dveřmi okno největších rozměrů. Boční trakty jsou po stranách přistavěny k hlavnímu pavilónu s identickými okenními rozměry. Ve směru od hlavního pavilónu k SV a SZ straně jsou přistavěny kabiny se samostatnými vstupy, horní část kabin je kryta pouze svislým laťováním, spodní část svisle bedněna s přelištováním spar. Uprostřed linie kabin vestavěné otevřené převlékárny kryté sedlovými střechami. Podélná stavba pavilónu je v nárožích ukončena zvýšenými budovami pokladen, krytých sedlovými střechami, ve štítech s okny šestiúhelníkového tvaru, ve střední části okny tvaru kosočtverce, spodní tvar okna lichoběžníkový (obdobného tvaru jako u centrálního pavilónu). Nárožní stavby pokladen po SZ a JV straně identické včetně členění okenních otvorů, okapové strany se sdruženými okny krytými dřevěnými okenicemi. Podlahy pavilónu, převlékáren a pokladen z dřevěných prken, s původními středovými lavičkami a obvodovými sedátky po vnitřní straně kabin. Neobvyklé tvarové použití okenních otvorů, skleněné výplně zvýrazněny barevnými vitrajemi, které při plném slunci vytvářejí v interiérech světelnou barevné spektrum. Interiéry pavilónů, pokladen a šaten jsou projektovány s maximální funkčností při použití dřevěných svislých konstrukcí a zastřešení. Rámová konstrukce stavby byla později bedněna, doplněna latěmi při přelištování spar a zvýrazněna vhodnou barevností. Větší prostory jsou zaklenuty krovem sedlové střechy s dvojitými hambálkami zpevněnými pásky a vaznými trámy, ostatní prostory s použitím krovu pultové střechy. Kabiny kryty přesahem pultové střechy a v rytmizaci podepřeny ztužujícími šikmými pásky, které jsou do sloupků zapuštěny jednoduchými čepy. Zadní strana objektu (k přístupové cestě) pojednaná v přísném svislém liniovém rytmu, uprostřed z průběžného půdorysu částečně vybíhá pouze lichoběžníkový půdorys hlavního pavilonu a částečně i objekty převlékáren. Krytinou stavby kombinace pozink. plechových pásů sesazených klempířsky do tzv. falců, čtvercových eternitových šablon šedé barvy a vlnitého eternitu. Obytný objekt správce rekreačního areálu čp. 463, situovaný v severozápadním směru od vodní plochy, objekt je vystavěný na čtvercovém půdorysu na nízké kamenné vyrovnávající podezdívce k jihozápadní straně, která vyrovnává svažitost terénu, s přístavbou kolny. Průčelí domu orientováno k JZ straně, vstup do objektu při pravém nároží dvojitými dvoukřídlými dveřmi, ze 2/3 prosklenými, každé dveřní křídlo děleno na šest tabulek. Trojúhelný štít ve svém vrcholu zkosený, okna dřevěná, dělena na dvě poloviny s horní vodorovnou příčlí, ve štítu 2 okenní osy dělené do šesti tabulek, po stranách trojúhelné vizíry. Zadní průčelní štít s jedním oknem ve štítě, přízemí s dvěma přístavky (skladu a sociálního zázemí), krytými pultovými stříškami. Objekt svisle bedněn s přelištováním spar, svislé bednění použito i na štítech stavby, v nárožích diagonální. Krytinou živičný šindel vínové barvy. Brouzdaliště, zapuštěný čtvercový prostor v travnaté ploše v severozápadním směru od bazénu, materiálem litý beton, rozměr cca 11x11 m. Bazén, lichoběžníková vodní plocha o rozměru cca 105 x 70 (85) m v podélné ose SZ – JV. Bazén je zapuštěný v travnatém ploše areálu s přístupem od píseční pláže, SV strany. Svislé stěny bazénu jsou vystavěny z pískovcových hrubě opracovaných kvádrů, okolo bazénu probíhá úzký betonový chodník, Původně byl bazén vystavěn z lomových, opracovaných pískovcových desek, později částečně překryt betonovými deskami z důvodů prosaků vody.