Kremlovský dům

Dvoukřídlý řadový dům situovaný na nepravidelné stoupající parcele je patrový, doplněný o podkroví. Sedmiosé uliční průčelí člení profilované kordonové římsy nad přízemím a 1. p. Přízemí pokrývá pásová bosáž, vstup ve 3. ose rámuje kamenné ostění. Okna patra v 5. a 6. ose jsou sdružená, s profilovanými šambránami a parapetními římsami. Korunní římsa je rovněž profilovaná. Po levé straně překrývá sedlovou střechu dvouosý štít s trojúhelným tympanonem. Fasádu pokrývají od 1. p. novorenesanční chiaroscura s groteskními motivy. Průčelní objekt se skládá z pravého podélného a levého hloubkového traktu, na který se ve dvoře váže hloubkové jednotraktové křídlo. Dům má malý sklípek, nacházející se pod vstupní síní. Sklep je klenutý z kamene valenou půleliptickou klenbou s vrcholnicí souběžnou s průčelím. V přízemí mají hl. prostory půlelipticky valené klenby. Schodiště v křížení traktů, pravoúhle se stáčející, nese vřetenová zeď. 1. p. zůstalo převážně plochostropé, jen v zadní části levého hloubkového traktu se nachází segmentová klenba s pětibokou výsečí. /podle: UPP-Malá Strana, ed. P. Vlček, Academia, Praha 1999/