kříž

Krucifix zhotovený ze světle okrového pískovce je situovaný ve středu obce Syřenov u budovy obecního úřadu č.p. 68, po pravé straně silnice ve směru Nová Ves nad Popelkou – Syřenov. Krucifix je umístěn na pískovcových deskách, které jsou ohraničené pletivovým cca 1 m vysokým plotem. Od komunikace vedou ke krucifixu tři stupně. Kvadratický sokl přechází v hranolový dřík zakončený hlavicí zdobenou rokajovým ornamentem a mohutnou profilovanou volutovou římsou s nástavcem. Spodní část dříku je ozdobena bočními volutovými křídly, pod nimiž jsou vytesány rozviliny a datace odkazující na vznik krucifixu 1797. Ve střední části dříku se nachází mělká nika vsazená do kasulového rámce, v níž je umístěn výrazně plasticky vyvedený reliéf Panny Marie Bolestné v bohatě zřasené drapérii, se sepjatýma rukama a hlavou zavinutou plachetkou skloněnou k pravému rameni. Na nástavec navazuje vrcholový kříž s trojlaločně zakončenými rameny a plasticky propracovaným korpusem ukřižovaného Ježíše Krista, jehož tělo je zahaleno bederní rouškou a na hlavě skloněné k pravému rameni je posazena trnová koruna. V horní části vertikálního břevna nad hlavou Krista je v plasticky pojatém nápisovém poli vyryt titulus INRI. Na zadní straně dříku jsou patrné zbytky nátěrů – modrý, červený. Na čelní straně soklu je rytý nápis: „RokV pateho panoWanI frantisska II / a giDnanI pokoge s ssanCaVseM o tVto / sstatVI obeC SiřenoWska se snazILa“. Na zadní straně dříku je rytý nápis: „Kříž tento přeložen a jest / obnoven nákladem obce / Syřenovské při stavbě / nové školy / L. P. 1894“. Na zadní straně hlavice je vyryto: „Ferdinand Kofranek / Mistr Kamenicky z Wogic / Ao 1797“.