kříž s Pietou

Pískovcový kříž je osazený na dvou stupních obdélného půdorysu. Sokl je hranolový. V čelní ploše je reliéf nástrojů Kristova utrpení. Vprostřed je proutěný koš na drobné nástroje kladivo, kleště, hřeb, důtky, nad ním je pak zkřížená hubka na tyči a kopí, v délce téměř odpovídající celé diagonále plochy. Ostatní strany jsou hladké. Sokl je ukončený dvěma pravoúhlými ústupky a zvonovnicí. Čelní plochy postamentu jsou širší. Zpředu je v obdélné vpadlině s ustoupenými horními rohy reliéf sv. Floriána. V pravé ruce drží džber, kterým hasí hořící dům u své nohy. Levou rukou se opírá o kopí a u nohy mu leží mlýnský kámen. V návrší, na kterém stojí je nápisová páska s jeho jménem. Po stranách vpadliny jsou ploché pilastry bez hlavic, s patkami tvořenými ustoupeným ukončením soklu. V ploše pilastrů jsou proti sobě položené palmové ratolesti. Vpravo je v podobné užší vpadlině sv. Gotthard s mitrou, pravou rukou žehná a levou se opírá o hůl. V levé je sv. Jan Nepomucký v tradičním rouchu s biretem na hlavě a velkým krucifixem v náručí. Zadní strana je hladká. Postament je ukončený římsou profilovanou podbrádkou, podvalem, výstupkem a žlábkovnicí. Nad ní se vzpíná nízký štít. Horní postament čtvercového půdorysu je usazený na dvojitý postament. Horní je ukončený převodkou. V dolní části na bocích jsou dovnitř stočené půlkruhové voluty. Mezi nimi je na postamentu kruhový medailon. Nad ním je reliéf Krista na hoře Olivetské. Na levém boku je nápis psacím písmem „C?rill Kutzer/Bildhauer von/Loschitz fertigt 1843“, na pravém boku „Diese Stasch errichteten die/Mehltheter von hier Anna/Hloch Karl Hloch/Nro=6 u Egid? Hol/ch. u. sein Ehweib Jose/pha. Nro=42“. Horní postament ukončuje římsa profilovaná podbrádkou. Sousoší piety je osazené ve výšce cca 3,5 m. Je v tradičním pojetí, kdy se P. Marie sklání nad mrtvým Kristovým tělem, které jí leží na klíně. Je ukončené ve výšce cca 4,8 m. Za tímto výjevem je prázdný kříž.