Kučerův palác

Dnešní dům je pouze částí dřívějšího celku, kdy při průrazu Keplerovy ulice přišel objekt o dvorní křídla, zadní stavení a zahradu. Dům má v podstatě trojtraktovou dispozici, s mělkým středním traktem. Na nádvorní straně dvě krátká křídla, v západním schodiště do pater. V podloubí jsou klenby s křížovými lunetami, uprostřed placka. V přízemí uprostřed průjezd s valenou klenbou s trojúhelnými výsečemi (dnes vestibul banky), vpravo prostory obdobně zaklenuté, vlevo místnosti s puleliptickými klenbami - barokními, které byly sneseny při přestavbě. Monumentální schodište ve stoupání zaklenuto plochými valenými klenbami, na podestách plackami. Patra mají rozvrh shodný s přízemím, jsou plochostropá, ve střední místnosti uličního traktu v prvním patře jsou dobové nástěnné malby s krajinnými motivy. Hl. fasáda - pozdně barokní dvoupatrová, symetricky sedmiosá podtrhuje parter pokrytý pásovou rustikou, vrcholí těžkou atikovou nadezdívkou, zakrojenou do štítu nad středním trojosým iluzivním risalitem. Rustika parteru přechází i na krajní pilastry, ukončené pod hl. římsou čabrakovými hlavicemi; střední díl oddělují v patrech hladké pilastry s akantovými hlavicemi s volutami. Přízemí se otevírá do podloubí čtyřmi obdélnými otvory se svazkovými klenáky v orámovaném nadpraží a se středním portálem. Portál s puleliptickým záklenkem svírající boční pilastry s představenými sloupy s volutovými hlavicemi. Nástavce hlavic a střední klenákový krakorec podpírající desku vyloženého balkónu, chráněného ozdobně stáčenou rokokovou mříží. Okna obou pater rámují šambrány s uchy, doplněné v 1. p. prohýbanými suprafenestrami s dekorativní plastickou výplní. Dvojice prohnutých nadokenních říms bočních oken 1. p. spojují ploché nástavce vrcholící štukovými reliéfy. Šambrány bočních oken 2. p. doprovázejí parapetní čabraky a horní římsičky, podložené klenáky. Střední štít vymezený třemi segmenty vyplňují štukové rokajové kartuše, přiléhající atikovou nadezdívku s oválnými otvory dělí pilířky s rokokovými vázami a mezilehlé štítky s kruhovými otvory pod zvlněnými díly atikové římsy. Novodobou štítovou zeď do Keplerovy ul. s ploše rámovanými okny a úseky kordonových říms seřezává střešní polovalba; novodobě bylo upraveno i celé průčelí dvora. Portál v ose vjezdu z náměstí uzavírá puleliptický záklenek s klenákem, dřevěná vrata s brankou clení vykrajované výplně.